Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Intern Bygningsdrift Teknisk servicehåndbog Varmepumpe

Varmepumpe

Beskrivelse af varmepumpe

En varmepumpe overfører varmeenergi mellem indendørs og udendørs omgivelser. Varmen optages i et varmeforsyningssystem, og kan anvendes til rumopvarmning samt produktion af varmt brugsvand afhængig af varmepumpetypen. Varmen kan også anvendes til at opvarme indblæsningsluften i bygningen ifm. et ventilationsanlæg.

Varmepumpen består af en varmeveksler, der optager varmeenergi fra jorden eller udeluften (udedel). Varmepumpen består derudover af en varmeveksler, der afgiver varmen til bygningens varme-forsyningssystem (indedel). Den del af varmepumpen, der optager varmeenergi, har et lukket kredsløb, hvor der cirkulerer et kølemiddel. Varmeenergien fra jorden/udeluften får kølemidlet til at koge og fordampe. Vha. en kompressor omsættes dampen til et højere temperaturniveau, hvorefter varmen afgives i varmepumpens indedel og dermed bygningens varmeforsyningssystem. Kølemidlet vil derved afkøles og kondenseres til væske igen, hvorefter processen starter forfra. Kølemidlet består af vand blandet med frostvæske. Dette sikrer, at vandet ikke fryser til is ved lave temperaturer.

Der findes 3 forskellige typer af varmepumper, som er de mest almindelige:

 1. Væske/vand varmepumpe optager energi fra jordslange eller grundvand, og afgiver til centralvarmeanlæg
 2. Luft/vand varmepumpe optager energi fra udeluft eller afkastluft, og afgiver til centralvarmeanlæg
 3. Luft/luft varmepumpe optager energi fra udeluft og afgiver det via indblæsning i bygningen

Varmepumpesystemet består af følgende komponenter, der har indflydelse på varmepumpens drift. Disse komponenter skal løbende vedligeholdes og udskiftes, hvis defekte. Der skal ligeledes udføres regelmæssig kontrol for at sikre stabil drift.

Ventiler styrer og regulerer vandflowet i varmepumpeanlægget. Der er i anlægget placeret flere former for ventiler med forskellige formål.

Ventiler skal motioneres for at sikre, at disse ikke sætter sig fast. Det er vigtigt, at ventilerne efterfølgende indstilles korrekt. Det er en fordel at notere ventilens indstilling inden motionering.

afspærringsventil

Afspærringsventiler er placeret på både frem og retur, og anvendes til at lukke af for vandet. Dette giver mulighed for at udføre vedligehold og reparation under sikre forhold.

ReguleringsventilReguleringsventil

Reguleringsventiler regulerer vandmængden, og anvendes til regulering af flow, tryk eller temperatur.
Strengreguleringsventiler sikrer at varmen fordeles korrekt i stigestrengene.

Kontraventil

Kontraventiler forhindrer tilbageløb, således vandet kun løber i én retning.
Kontraventiler anvendes bl.a. i radiatorkredse med blandesløjfer

Termometre

Termometre måler vandtemperaturer i rørføringer, og er afgørende for overvågning og kontrol af korrekte driftstemperaturer.

Termometre skal kontrolleres for fejlvisning. Dette kan gøres ved at skrue i enden af føleren og justere termometrene ift. deres placering (f.eks. ved at bytte rundt på termometre på frem og retur). Det skal kontrolleres, at temperaturen falder/stiger, som den skal.

Trykmåler

Trykmåleren viser, vandtrykket i centralvarmeanlægget. Det skal sikres, at der er tilstrækkeligt tryk. Trykzonen ligger normalt mellem 1-1,5 bar. I større bygninger med flere etager bør trykket ligge mellem 1,5-2 bar.

Trykmåleren skal kontrolleres for det nødvendige tryk. Hvis trykket er uden for det anbefalede område, skal du tilføje eller frigive vand fra centralvarme-vandet. Dvs. hvis trykket er under 1 bar, skal der påfyldes vand.

Snavssamler

Snavssamleren renser forsyningsvandet for eventuelle urenheder.

Filteret i snavssamleren skal renses for at undgå tilstopning af rør, der kan resultere i manglende varmetilførsel.

Temperaturføler

Temperaturføleren måler temperaturen i varmeforsyningen fra varmepumpen. Tempera-turføleren er placeret på både frem og retur, og registrerer temperaturændringer. Temperaturføleren kan være forbundet til styringssystem (CTS/ECL) eller et vejrkompenseringsanlæg.

Temperaturføleren skal kontrolleres for visuelle tegn på skade, slid eller korrosion. Hvis temperaturerne afviger betydeligt fra den forventede værdi, eller viser uregelmæssige udsving, kan dette være tegn på, at føleren ikke registrerer korrekt.

 vejrkompenseringsanlæg

Et vejrkompenseringsanlæg regulerer fremløbstemperaturen til centralvarmen afhængigt af udetemperaturen. Vejrkompenseringsanlægget kan afhjælpe dårlig afkøling og spare unødigt varmeforbrug.

Temperaturfølerne til vejrkompenseringsanlægget bør kontrolleres for at undgå fejlvisning.
Følerne bør ikke placeres i direkte sollys eller tæt på varmegivere.

ekspansionsbeholder

Der er placeret en ekspansionsbeholder i både centralvarmeanlægget samt varmeoptagerdelen. Ekspansionsbeholderen sørger for at udligne eventuelle trykforskelle, som typisk sker ved temperaturforskelle.

Ekspansionsbeholderen er udstyret med en trykmåler, der skal kontrolleres én gang om måneden for at sikre tilfredsstillende vandmængde.

sikkerhedsventil

Overtryksventil/sikkerhedsventil sikrer, at eventuel for højt tryk i centralvarmeanlægget frigives, hvormed rørbrud undgås.

Sikkerhedsventilen kontrolleres ved at dreje ventilen lidt, indtil der løber vand ud af overløbsrøret. Hvis en sikkerhedsventil ikke fungerer korrekt, skal denne udskiftes.

Øvrige komponenter:

Trykmåleren (jordvarmekreds) viser, vandtrykket i varmepumpens jordvarmekreds, i tilfælde af jordvarmepumpe. Det skal sikres, at der er tilstrækkeligt tryk i jordvarmekredsen. Trykket skal typisk være 1-2 bar.

Trykmåleren skal kontrolleres for det nødvendige tryk. Hvis trykket er uden for det anbefalede område, skal du tilføje eller frigive vand fra jordvarmekredsen. Dvs. hvis trykket er under 1 bar, skal der påfyldes vand.

Lav- og højtrykspressostater er elektriske afbrydere, der stopper kompressoren i tilfælde af for lavt eller for højt tryk. Dette vil udløse en alarm.

Kontrolleres typisk under service.

Frosttermostaten afbryder varmepumpen, hvis temperaturen bliver for lav i varmeoptager-delen.

Kontrolleres typisk under service.

Varmepumpen er indbygget med en el-patron, der kan overtage opvarmning ved f.eks. midlertidigt svigt af varmepumpe eller, hvis det er ekstraordinært koldt. Varmepumpen vil dermed levere varme ved el-drift. El-patronen er typisk forsynet med en elmåler.

El-patronen skal kun være tændt, når det er nødvendigt. El-forbruget skal løbende kontrolleres.

Varmepumpen kan være forsynet med en buffertank. Denne beholder opbevarer overskydende varmeenergi fra varmepumpen, som kan udnyttes ved øget varmebehov. Dette sikrer energieffektiv drift af varmepumpen.

Buffertanken skal kontrolleres for synlige tegn som lækager og korrosion. Buffertanken skal renses for at fjerne eventuelle aflejringer. Dette gøres ved at tømme beholderens indhold, hvorefter den skylles og rengøres.

Temperaturforhold

I kompressoren hæves temperaturen til 80-90 °C. Varmen afgives til bygningens varmeforsyningssystem ved en temperatur på ca. 50-55 °C. Det er væsentligt, at temperaturerne i varmepumpesystemet overholder det, der anbefales, for at sikre optimale betingelser for rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand. For høje temperaturer kan bl.a. medføre øget energitab og for lave temperaturer kan bl.a. medføre bakterievækst.

Det anbefales at opretholde en temperatur på 55 °C i fremløb til brugsvand.

Afkøling

Temperaturforskellen mellem frem og retur fortæller, hvor god varmesystemets afkøling er, og dermed, hvor godt energien udnyttes. Ved en dårlig afkøling er temperaturforskellen lav, hvilket betyder, at returtemperaturen er for høj. Dette er et tegn på, at varmen gennem systemet ikke udnyttes optimalt. Returtemperaturen bør ikke overstige 35 °C.

Afkølingen er som regel bedst om vinteren, hvor varmen udnyttes til opvarmning. Afkølingen kan være mindre om sommeren, hvor varmen kun benyttes til varmt brugsvand i tilfælde af sommerluk.

Temperaturkontrol

Regelmæssig kontrol af temperaturer i varmepumpeanlægget er vigtig for at opretholde optimale driftsforhold. Det kan herved sikres, at fremløbstemperaturen er i overensstemmelse med de aktuelle opvarmningsbehov.

Temperaturerne kan kontrolleres ved følgende:

 1. Kontrollere termometeret på varmepumpens fremløb og returløb
  • Returtemperaturen bør være 30 °C eller lavere, og bør ikke overstige 35 °C
 2. Kontrollere termometrene ved brugsvandsanlægget
  • Temperaturen på brugsvandets fremløb bør være 55 °C
 3. Kontrollere termometeret på fremløb og returløb i radiatorkredsen
  • Fremløb- og returtemperatur skal være så lave som mulige og stadig dække varmebehovet.

Er du i tvivl eller ønsker hjælp til regulering af temperaturer, skal du kontakte Servicesektionen

Vandmængde og tryk

I luft-vand- og jordvarmepumper skal vandtrykket kontrolleres for at sikre, at centralvarmeanlægget har det nødvendige anlægstryk. Hvis trykket er under 1 bar, skal der påfyldes vand på centralvarmeanlægget.

Dette gøres ved følgende:

 1. Hovedafbryderen slås fra, således varmepumpen og cirkulationspumpen til centralvarmeanlægget slukkes
 2. Påfyldningsslangen tilsluttes på koldtvandshanen
 3. Påfyldningsslangen monteres på påfyldnings-/tømmehanen
 4. Koldtvandshanen åbnes, hvorefter påfyldnings-/tømmehanen åbnes langsomt
 5. Centralvarmeanlægget fyldes indtil, der vises det nødvendige tryk på trykmåleren (1,5 bar)
 6. Påfyldnings-/tømmehanen lukkes, hvorefter koldtvandshanen lukkes
 7. Påfyldningsslangen afkobles
 8. Varmepumpen tændes på hovedkontakten eller på styringssystemet.

Det er vigtigt, at du ikke forlader varmecentralen, når anlægget påfyldes vand, og at du løbende kontrollere, om det rigtige tryk er nået. Derudover skal hovedafbryderen være slukket. Se evt. betjeningsvejledningen til din varmepumpe.

Hvis der ofte er behov for vandpåfyldning og/eller, at trykket falder hurtigt efter vandpåfyldning, kan det indikere et problem som f.eks. lækage i systemet.

Er du i tvivl eller ønsker hjælp til regulering af vandmængde, skal du kontakte Servicesektionen

Kontrol af vandtryk (jordvarmekreds)

Har du en jordvarmepumpe skal trykket i jordvarmekredsen kontrolleres for at sikre, at varmepumpen kører effektivt. Trykket i jordvarmekredsen skal typisk være 1-2 bar. Hvis trykket er for lavt, skal der påfyldes vand i jordvarmekredsen. Vandet i jordvarmekredsen skal tilføres frostvæske, der skal foretages af en installatør.

Er du i tvivl eller ønsker hjælp til vandtryk, skal du kontakte Servicesektionen

Rengøring af snavssamler

Varmepumpen har et snavsfilter monteret på centralvarmeanlægget. Filteret skal kontrolleres og renses regelmæssigt.

Dette gøres ved følgende:

 1. Varmepumpen slukkes på hovedafbryderen eller på styringssystemet.
 2. Ventilerne på hver side af filteret lukkes.
 3. Filteret afmonteres og renses. Dækslet til filteret skal fjernes.
 4. Filteret skylles med vand til det er fri for snavs.
 5. Filteret sættes i igen. Det skal sikres, at dækslet er lukket.
 6. Ventilerne på hver side af filteret åbnes
 7. Varmepumpen tændes på hovedkontakten

Du skal være opmærksom på, at dette kan medføre, at der tilføres luft til anlægget som kan forårsage luftpropper i radiatorer. Det kan derfor være nødvendigt at udlufte radiatorer samt påfylde vand på anlægget.

Vidste du, at hvis snavsfilteret ikke bliver holdt ren, kan elforbruget stige med 20%?

Er du i tvivl eller ønsker hjælp til rengøring af snavssamler, skal du kontakte Servicesektionen

Rengøring af varmepumpens inde-/udedel

For at sikre energieffektiv varmeoptagelse i varmepumpen skal varmepumpens ude- og indedel vedligeholdes. Har du en luft-vand eller luft-vand varmepumpe er det er vigtigt at holde varmepumpens udedel fri for blade og andre forhindringer, der kan påvirke varmepumpens ydeevne negativt. Har du en luft-luft varmepumpe skal inde-delens filtre renses regelmæssigt. Støv og snavs, der ophobes, kan reducere luftgennemstrømning, og dermed øge energiforbruget.

Er du i tvivl eller ønsker hjælp til vandtryk, skal du kontakte Servicesektionen

Styring (CTS og ECL)

Styringssystemer som CTS og ECL giver mulighed for automatisk at kontrollere og overvåge driftsfor-holdene. For at sikre, at brugsvandsveksleren overholder de ønskede driftsparametre, skal du regelmæssigt kontrollere de indstillede værdier, såsom temperaturer, tryk og andre set-punkter. Du skal sikre, at driftsforholdene svarer til de aflæste værdier på de gældende komponenter i anlægget.

Styringssystemer giver også mulighed for at analysere data over en given tidsperiode. Du kan med fordel sammenligne driftsdata over en periode, og dermed identificere driftsmønstre og eventuelle variationer, der kan afdække potentielle problemer.

Styringssystemer giver meddelelser om fejl eller advarsler, der kan opstå i forbindelse med driften. Dette kan f.eks. indikere fejl i komponenters registrering af temperaturer og tryk. Disse meddelelser skal øjeblikkeligt håndteres.

Ved fejlfinding og hjælp til styring og regulering, skal du kontakte Servicesektionen

Temperaturkontrol

For at sikre en energieffektiv drift er det vigtigt, at temperaturer i varmepumpeanlægget overholder det anbefalede. Hvis varmepumpeanlæggets temperaturer er for høje, kan det medvirke til øget varmetab og føre til højere energiomkostninger.

Vidste du, at ved at sænke rumtemperaturen med 1 grad kan du reducere det samlede varmeforbrug med cirka 5%?

Vidste du, at varmepumpens effektivitet stiger med 1-3% når fremløbstemperaturen sænkes med 1 grad?

Er du i tvivl eller ønsker hjælp til regulering af temperaturer, skal du kontakte Servicesektionen

El-forbrug

Kontroller jævnligt varmepumpens elmåler for at sikre, at el-forbruget ikke er unødigt højt.

Er du i tvivl eller har registreret et højt el-forbrug, skal du kontakte Servicesektionen

Isolering

Isolering af varmerør er afgørende for at reducere energitabet og opnå en mere effektiv drift af det varme brugsvand og radiatorkredsen. Varmerør bør isoleres uden for de rum som de forsyner, således vandet opretholder den ønskede temperatur frem til leveringsstedet. Isoleringslaget skal regelmæssigt inspiceres for skader og brud. Ved reparationer/udskiftninger skal isoleringen ligeledes kontrolleres for at sikre, at isoleringen ikke er beskadiget og korrekt installeret.

Hvis isoleringen er beskadiget, eller du er usikker på isoleringens tilstand, skal du kontakte Servicesektionen

Sommer/vinterperiode - Generelt

For at sikre energirigtig drift bør radiator- eller gulvvarmekredsen lukkes for varmetilførsel i sommerperioden, hvor der ikke er et varmebehov. Dette er typisk mellem d. 15. maj-15. september +/- 15 dage).

Automatisk styret
Hvis varmepumpen er automatisk styret, vil systemet automatisk skifte mellem sommer- og vinterdrift. Automatisk styrede varmepumper skifter typisk til vinterdrift, når udetemperaturen er under 17 grader.

Ikke automatisk styret
Hvis anlægget ikke er automatisk styret, skal du manuelt justere indstillingerne og skifte mellem sommer- og vinterdrift. Dette gøres typisk ved at ændre et ikon på varmepumpens kontrolpanel. I sommermånederne skal du indstille anlægget således, at varmepumpen kun producerer varmt brugsvand, og ikke sender varme til radiatorerne. Når vinteren nærmer sig, skal du ændre indstillingen, således varmeproduktionen til radiatorerne aktiveres. Hvis du er i tvivl, kan du tjekke varmepumpens manual.

For at sikre en effektiv regulering af varmen i løbet af året, anbefales det at justere varmeanlæggets fremløbstemperatur gradvist i foråret/efteråret. Begynd ved en temperatur på 35-40 °C i efteråret og øg gradvist temperaturen, når vejret bliver koldere. Når foråret nærmer sig, kan du omvendt reducere temperaturen gradvist til 35-40 °C, inden du lukker varmeanlægget ned for sommeren. Dette tilpasningsforløb bidrager til en mere effektiv og afbalanceret regulering af varmen i løbet af året.

I institutionsbygninger eller bygninger med udsatte borgere, skal der ikke lukkes i sommerperioden. Det anbefales i stedet at sommerlukke for specifikke zoner i bygningen, hvor der ikke er behov for opvarmning.

Vidste du, at du typisk sparer 3-5 % på din årlige varmeregning ved at sommerlukke?

Sommer/vinterperiode - Cirkulationspumpe

Cirkulationspumpen til radiator- eller gulvvarmekredsen skal slukkes og tændes samtidig med skift mellem sommer- og vinterdrift. Vær opmærksom på ikke at slukke for cirkulationspumpen til brugsvandet.
Pumpen skal i sommerperioden ”motioneres” for ikke at sætte sig fast, og derved ikke levere varme. Dette gøres ved at tænde pumpen én gang om måneden i 2 minutter, hvorefter den slukkes igen.

I tilfælde af, at cirkulationspumpe har sat sig fast, kan du som regel løsne denne selv. Pumpen kontrolleres ved at fjerne luftskruen, og kigge ind for at se, om pumpen drejer rundt. Hvis pumpen ikke drejer rundt, har den sat sig fast. Bag luftskruen sidder der en aksel, som kan drejes rundt med en skruetrækker. Når denne drejes, vil pumpen løsne sig.

Er du i tvivl eller ønsker hjælp til sommerlukning, skal du kontakte Servicesektionen

Vend din mobil/tablet horisontalt for bedre visning!

AKTIVITET

FREKVENS

BESKRIVELSE

Kontrol for synlige fejl og mangler

Månedligt

F.eks. manglende isolering

Kontrol for utætheder og lyde

Månedligt

Lyde fra varmepumpen kan indikere for højt driftstryk.

Kontrol for tilgængelighed

Månedligt

Kontrol af adgangsmuligheder med hensyn til sikkerhed

Kontrol af ventiler, termostater og øvrige komponenter

Årligt

F.eks. motionering af ventiler

Kontrol af vandtryk (centralvarmeanlæg)

Månedligt

Trykzonen ligger normalt mellem 1-1,5 bar. Hvis trykket er for lavt, skal der påfyldes vand.

Kontrol af vandtryk (jordvarmekreds)

Månedligt

Trykket skal typisk være 1-2 bar.

Sommerluk

Maj- September

Sommerlukning af centralvarmeanlægget (radiatorkreds). Tilhørende cirkulationspumpe skal slukkes under sommerluk.

Kontrol af temperaturer i brugsvand- og centralvarmeanlæg

Månedligt

Kontrol af fremløbstemperatur på det varme brugsvand (55 °C) og effektiv afkøling i radiatorkredsen

Kontrol af udedel (fordamper)

Månedligt

Fjerne blade og andre forhindringer af luftgennemstrømning. Gælder luft-vand og luft-luft varmepumpe

Kontrol og rengøring af filter

Månedligt

Gælder kun for luft-luft varmepumper

Kontrol af driftsstatus

Månedligt

Driftstider og setpunkter via CTS/ECL

Kontrol af service

Hvert andet år

Eftersyn af hovedkomponenter samt sikkerhedsudstyr

Drift og vedligehold, Varme, Teknologisk Institut

Håndbog for energikonsulenter, Energistyrelsen

Varme Ståbi, Nyt Teknisk Forlag

Den lille blå om Varme, Dansk Energi

Bygningsreglementet kap. 19. §385-§392

Sommerluk for varmeanlægget, sparenergi.dk

Tjeklister til energirigtig bygningsdrift, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, Byggerioge-nergi.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje