Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - afsluttede 05 Analyser af fagområder

05 Analyser af fagområder

Direktionen pålægges at gennemføre endnu en serie af analyser af fagområderne, idet der som udgangspunkt analyseres ét område årligt. Analyserne skal undersøge baggrunden for det nuværende udgiftsniveau på området og komme med anbefalinger til, hvilke tiltag der kan igangsættes med henblik på at sikre et budget i balance. Formålet er, med udgangspunkt i et godt samarbejde med de kommunale ledere og medarbejdere, at pege på muligheder for forenkling, effektivisering og bedre styring af områderne.

Baggrunden for analyserne er, at den demografiske udvikling i kombination med stadigt mere komplekse borgerforløb medfører stigende udgifter i mange af kommunens sektorer. Medmindre serviceniveauet reduceres eller omlægges, vil en yderligere stigning i udgifterne kunne forventes. Derfor er det afgørende, at ressourcerne investeres i de indsatser, der gør størst gavn for borgerne, at unødvendige arbejdsgange afskaffes eller automatiseres, og at indsatserne til enhver tid leveres omkostningseffektivt. 

Den første analyse skal være færdig inden udgangen af 2022 og skal tage afsæt i den nyeste årlige analyse af kommunernes udgifter til administration og ledelse fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed. Det skal belyses, på hvilke områder Kolding Kommunes administration ligger over det forventede, hvad årsagerne er hertil, samt hvordan udgiftsniveauet kan nedbringes.

Sideløbende med denne analyse gennemføres en analyse af Seniorområdet mhp. afrapportering i maj 2023. Kommunaldirektøren stiller efter disse analysers afrapportering forslag til rækkefølgen for analyser for de øvrige områder. Analyserne gennemføres herefter for et område årligt med henblik på afrapportering senest i maj, således at korrigerende handlinger kan igangsættes i forbindelse med budgetforhandlingerne i andet halvår.

Der har i perioden 2018-2021 været gennemført analyser af Kolding Kommunes store velfærds-områder med ekstern konsulentbistand. Der er gennemført analyser af seniorområdet (2018), det specialiserede socialområde (2019), arbejdsmarkedsområdet (2019), børne- og uddannelsesområdet (2020) og administrationsområdet (2021).

Udgifter til analyserne finansieres inden for det eksisterende budget.

Status

Budgetnoten gennemføres ikke idet den jævnfør beslutning i Økonomi og Strategi den 12. juni 2023, erstattes af indsatsen vedrørende strukturelle prioriteringer. Budgetnoten betragtes herefter som udgået.

Ansvarlig: Merete Dissing

Afsluttet: juni 2023

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje