Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - afsluttede 06 Biodiversitet

06 Biodiversitet

Det er byrådets overbevisning, at en klog prioritering og omprioritering af kommunens eksisterende ressourcer kan fremme biodiversitet i kommunen.

By- og Udviklingsdirektøren pålægges derfor:

-   at undersøge og afprøve mulighederne for omlægning af driften på arealer i kommunen med det formål at styrke biodiversiteten. Undersøgelsen skal opstille fordele og ulemper i forhold til borgertilgængelighed og -opfattelse, herunder både kortsigtede og langsigtede fordele og ulemper ved en ændret vedligeholdelse af arealer i kommunen.

-   at sikre rent drikkevand og øge biodiversiteten på land, i åer og fjord. Det skal ske gennem kortlægning og beskyttelse af særlige naturværdier, udtagning af lavbundsjord og skovrejsning samt tiltag for at vende udviklingen i Kolding Fjord og Lillebælt samt forbedre vandkvaliteten i Kolding Å mv. som det også er nævnt i Byrådets arbejdsgrundlag.

Tiltagene er i overensstemmelse med målsætningen om at give naturen mere plads i Kolding. Af Kommunes Biodiversitetsstrategi, som er vedtaget den 31. maj 2022, fremgår det, at de fleste naturområder i Kolding Kommune er i privat eje, og at bevarelsen af de vigtige levesteder og de særlige arter derfor fortsat skal ske i et tæt og frivilligt samarbejde med de private lodsejere.

Tiltagene realiseres inden for den afsatte anlægsramme på 3,2 mio. kr. årligt, idet det forventes, at pengene kan geares via statslige tilskuds- og støtteordninger samt via fundraising.

Status

De forberedende opgaver i forbindelse med bynaturplanen er igangsat, men udarbejdelse af planen, herunder borgerinvolvering mm. er udsat til primo 2024.

Ansvarlig: Bent Mouboe

Afsluttet: September 2023

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje