Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Forretningsorden Udsatterådet

Forretningsorden Udsatterådet

§1. 

Udsatterådet skal være de udsatte gruppers talerør.

Udsatterådet skal

  • Forstærke det fælles ansvar over for de svageste i Kolding.
  • Bidrage til at de kommunale indsatser og væresteder svarer til brugernes behov.
  • Være sparringspartner og høringsorgan for socialområdet ved store ændringer, omlægninger eller nyskabelser i de tilbud eller den service, der er målrettet de udsatte borgere.
  • Planlægge og afholde årligt dialogmøde mellem de udsatte i Kolding Kommune og Social og Arbejdsmarked.

Socialudvalget varetager Kolding Kommunes overordnede politik på området.

Stk. 2.

Udsatterådet skal have fokus på de udsatte gruppers forhold og forstærke ansvaret for hjemløse samt for de mest udsatte blandt stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere. Udsatterådet kan endvidere have fokus på udsatte blandt unge, etniske minoriteter og andre udsatte som på grund af flere problemer befinder sig i en udsat livssituation.

§ 2. 

Udsatterådet kan ikke behandle enkeltsager.

§ 3.

Udsatterådets funktionsperiode er 4 år og følger Byrådsperioden. Det nye Udsatteråd nedsættes af det siddende udvalg og udpegning af nye repræsentanter skal derfor ske inden kommunalvalg. 

Udsatterådet forbliver i virksomhed indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted.

§ 4.

Udsatterådet består af en bruger fra hvert værested og Hyttebyen/Stejlbjergvej i Kolding Kommune.
Herudover består Udsatterådet af formanden og næstformanden i Social og Arbejdsmarked.

§ 5.

Udsatterådet udpeges af Social og Arbejdsmarked inden hver ny byrådsperiode. Hvert værested,  Hyttebyen/Stejlbjergvej har en brugerrepræsentant.

For at kunne repræsentere et værested/Hyttebyen/Stejlbjergvej skal man have en tilknytning til stedet.

Stk. 2.

Brugerrepræsentanterne i Udsatterådet har adresse i Kolding Kommune.

Stk. 3.

Udsatterådet har mulighed for at foretage en personlig udpegelse af en repræsentant som kan være repræsenteret i Udsatterådet.

Stk. 4.

Formanden for Social og Arbejdsmarked er formand for Udsatterådet.

Stk. 5.

Af og blandt de udsatte vælges en næstformand der er kontaktperson til de udsatte.
Der vælges en ny næstformand hvert år.

De udsatte repræsenterer værestederne og forsorgshjemmets brugere + øvrige, hvorfor det forudsættes, at de holder kontakt og afholder møder om dagsordenspunkter, med de brugere, de repræsenterer.

Såfremt dette ikke finder sted, har man ekskluderet sig selv.

Lederen udpeger på hvert værested en kontakt/støtteperson som er brugerrepræsentanten behjælpelig med at varetage sin plads i Udsatterådet.

Opgaver kan være at skabe rammerne for en debat på værestedet med henblik på punkter der kunne være naturlige at tage op i Udsatterådet. Derudover kan opgaven bestå i, at videreformidle beslutninger fra Udsatterådet og være sparringspartner. I særlige tilfælde og såfremt brugerrepræsentanten ønsker det, kan brugerrepræsentanten tage sin støttekontaktperson med til mødet.

Personalerepræsentanternes opgave i Udsatterådet er således af understøttende karakter.

§ 6.

Udsatterådets funktionsperiode er 4 år. Hvorefter der ny udpeges repræsentanter.
Udsatterådet forbliver i virksomhed indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted.

§ 7.

Udsatterådet holder fire ordinære møder om året. Herudover kommer særlige arrangementer som et årligt fælles dialogmøde mellem udsatte i Kolding Kommune og Social og Arbejdsmarked, samt eventuelle planlægnings og ad-hoc møder.

Stk. 2.

Udsatterådet kan også holde møde, hvis formanden finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 del af Udsatterådets medlemmer ønsker det.

Stk. 3.

Brugerrepræsentanterne må gerne mødes uden om de planlagte møder, for at forberede punkter mv. der stilles ikke ekstra personale til rådighed til disse møder.

§ 8.

Når næstformanden har godkendt udkast til dagsorden, indkalder formanden til møde ved at udsende dagsordenen senest fem dage før mødet holdes.

Stk. 2.

Hvis det kræves, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end fem dage.

Stk. 3.

En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsordenen, kan ved mødets begyndelse optages, hvis formanden finder, at sagen ikke kan udsættes eller der er enighed om det.

Stk. 4.

Et referat er godkendt med mindre et eller flere medlemmer på næste møde protesterer.

Stk. 5.

Referaterne fra møderne offentliggøres med mindre, forhold taler for ikke at offentliggøre et enkelt referat. Referaterne sendes til medlemmerne.

§ 9.

Møderne er ikke offentlige.

Stk. 2.

Udsatterådet kan beslutte, at andre kan deltage i møderne, når der er behov for det.

§ 10.

Møderne ledes af formanden og når denne er fraværende, næstformanden. Hvis begge er fraværende ledes mødet af den person, som Udsatterådet enes om ved stemmeflertal.

Stk. 2.

Udsatterådet beslutter selv sin dagsorden, dog kan punkter efter anmodning fra Social og Arbejdsmarked behandles.

Stk. 3.

Formanden formulerer de spørgsmål som Udsatterådet skal stemme om.

§ 11.

Udsatterådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af Udsatterådets brugerrepræsentanter er til stede.

Beslutninger tages ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er det formandens eller mødelederens stemme, der er afgørende.

§ 12.

Formanden fungerer som pressechef for Udsatterådet.

§ 14.

Social- og Arbejdsforvaltningen varetager sekretariatsbetjening af Udsatterådet.

Stk. 2.

Formanden påser at sekretæren, indkalder til møder, laver referater, planlægger møder, offentliggør Udsatterådets udtalelser mv.

Sekretæren planlægger på foranledning af og i samarbejde med formanden temadage, informationer, regeringens indsatser mv.

Sekretariatsfunktionen bistår også ved udarbejdelse af rapporter mv.

§ 15.

Udgifterne til Udsatterådets arbejde afholdes af Social og Arbejdsmarked på baggrund af et årligt budget, der udarbejdes af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

§ 16.

Udsatterådet er enig om, at der skal være et møde hvert kvartal de to første år, så der kan dannes et ordentligt fundament for arbejdet.

Hvert år vil Udsatterådet udarbejde en årsberetning, som forelægges Social og Arbejdsmarked og gruppen af socialt udsatte borgere, til orientering på det årlige politiske møde i oktober.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje