Skip til hoved indholdet

Informationsbladet 60+ juni 2024

Ældrerådet har indsendt forslag om, at alle ældre over 65 år kan køre gratis med busser i hele Kolding Kommune. Lignende er sat i værk i andre kommuner og en sådan ordning kan man også se i mange andre lande.

Indhold juni 2024

Formandens hjørne

Vi lever længere end generationerne før os. Det er et faktum, at 90 og 100-års fødselsdage er ikke så usædvanligt, som det var for år tilbage.

Det betyder også, at mange ikke føler sig parat til en pensionisttilværelse og ønsker at blive på arbejdsmarkedet. Spørgsmålet er så, om arbejdsmarkedet så også er parat til det. Vi hører tit om det grå guld, men når det kommer til stykket, oplever mange stadig at alder bliver en hindring frem for en styrke.

Mange år på arbejdsmarkedet giver erfaring og indsigt, ligesom man er ovre de værste hurdler med graviditet, barsel, børn og hvad der ellers kan presse sig på. Imidlertid oplever mange at blive valgt fra på grund af alder. Måske er IT og Excel regneark det man falder på - måske har man heller ikke den flotteste eksamen og kan måske heller ikke sige de flotte ord, som de unge kommer med i dag.

Virksomhederne burde sætte pris på den erfaring, som de ældre har og indrette arbejdet så man også kan have andre prioriteter i den sidste del af arbejdslivet. Faktum er at mange ældre gerne vil arbejde, men måske blot ikke med samme intensitet, som da man var i et karriereforløb.

Bent Jørgensen
Formand for Ældrerådet

Ældrerådet siger farvel til 2 medlemmer her op til sommerferien. Lisbeth Kessler og Carsten Vixø Kristensen har valgt at træde ud af rådet, og vi vil gerne sige begge en stor tak for det store arbejde og engagement, de har lagt i rådet.

Ældrerådet består af 13 personer, som bliver valgt ved et afstemningsvalg blandt alle 60+ i Kolding Kommune. Det valgte ældreråd sidder i 4 år, og valget holdes i samme år som kommunalvalget. Der er valg næste gang i 2025. Ved udtrædelse eller sygdom får de næste på listen buddet om at træde ind i rådet.

Vi kan derfor byde velkommen til Stig Funder og Laurits Kruse.  Vi har bedt begge to præsentere sig selv herunder.

Laurits Kruse

Jeg er 67 år og lige gået på pension. Jeg bor i Sdr. Bjert. Jeg har i 36 år arbejdet som pædagog, heraf de sidste 24 år som leder indenfor det special- og socialpædagogiske område.

I mit tidligere arbejde har mit primære fokus altid været en ordentlig behandling af både sårbare borgere og deres pårørende. Jeg vil derfor gerne være med til, i et samarbejde med de øvrige i ældrerådet, at skabe fokus og opmærksomhed på de vilkår, der er for ældre, dels så der ikke sker en forringelse af det serviceniveau der pt. er, dels løbende har fokus på at den rigtige hjælp eller indsats målrettes den enkelte borger.

Jeg synes, at det er vigtigt at have fokus på det nye forslag, der ligger om ny ældrelov. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at de midler der gives til Kolding kommune også målrettes til ældreområdet.

I oplægget er der talt om, at der skal være få, men bærende værdier såsom selvbestemmelse for den ældre, tillid til medarbejdere og ledelse, tæt samspil med pårørende samt lokale fællesskaber og civilsamfund. Det er meget fine tanker og ideer, som vil kræve opmærksomhed fra ældrerådet i udmøntningen i praksis.Stig Funder

Jeg er 78 år, bor i Vamdrup og har haft min gang på Plejehjemmet Vesterled i Ødis i ca. 30 år.

Jeg har været formand for vennekredsen på Vesterled i ca. 11 år. Desuden er jeg tilrettelægger af deleplanen for de 6 plejehjem, der deles om en af de kommunale busser.

Der er kommet en ny ældrelov, og den skal vi have det bedste ud af. I Ældrerådet vil jeg koncentrere mig om at fastholde kommunen i så få negative ændringer som muligt i den daglige omsorg for de ældre, udlagt af besparelser og rationaliseringer.  Meget er jo afhængig af økonomi, og det er i min interesse, at det ikke sejler.  Specielt vil jeg prøve på, at ønsker og muligheder kommer så tæt på hinanden som muligt – så kort og smidig sagsbehandlingstid som muligt – mød borgeren, der hvor borgeren er. Visitation til hjælp når det er nødvendigt, og ikke efter et fast skema.


Fællesskaber og frivillighed


Tirsdag den 24. september kl. 10-14 i Arena Syd i Vamdrup

Tirsdag den 24. september 19-21 i Vores Hus i Vamdrup

Fredag den 4. oktober kl. 10-15 i Parkhallen i Kolding

Se programmet og flere oplysninger på senioraktiviteter.kolding.dk - eller scan QR-koden


 

Ældrerådet bringer løbende portrætter af seniorer i Kolding, som på en eller anden måde stikker hovedet lidt op over flokken og kan være inspiration for andre. Denne gang har vi bedt tidligere borgmester Per Bødker Andersen skrive lidt om sin vej mod seniorlivet.

Per Bødker Andersen


Om hundred’ år er alting glemt, lyder et gammelt mundheld. Ja, selv 50 år kan for nogen synes lang tid. 

Men når de seneste 50 år har budt på samvær med mennesker, der alle har virket for deres interesse i Kolding, når dagene har budt på spændende arbejde og opgaver, som skulle forbedre vilkårene for forskellige grupper i By og kommune, så er 50 år gået hurtigt.

Jeg blev valgt til Kolding Byråd en martsdag i 1974. Dengang startede en ny byrådsperiode 1. april.

Det var begyndelsen på et samarbejde med politiske kolleger i 12 Byråd i de efterfølgende 48 år. Halvdelen ”for bordenden” som borgmester - det havde jeg selvsagt ikke drømt om dengang som 28-årig.

 Det var i ”de gode gamle dage” inden mobiltelefoner og internet. Kolding kom for alvor i 1980erne, i den gule førertrøje på seniorområdet.

Vi gennemførte en debat om fremtidens ældrepolitik. Udgav debatavis, holdt åbent hus på plejecentre og store debatmøder. Kolding var frontløber på demensområdet. Vi renoverede bestående plejehjem og byggede nye plejehjem f. eks. Munkensdam og Olivenhaven. Mange andre kommuner rejste til Kolding for bl.a. at lære af Olivenhaven. Vi fik bygget mange gode ældreboliger. Vi lagde grundstenen for de kommende års seniorpolitik.

 Vi hentede inspiration ude og hjemme, og sammen med gode, solide og initiativrige medarbejdere satte Byrådet nye mål og standarder. Selvfølgelig havde vi forskellige politiske ståsteder, og der kunne ryge en ”finke af panden” i debatter og indlæg, men der var en gensidig respekt om arbejdet og accept af resultatet. 50 år har budt på mærkbare forbedringer for langt de fleste.

 Var ”de gode gamle dage” så meget bedre? Mit svar er nej. Jeg er glad for at have fået lov til at yde min del i den udvikling, sammen med mange byrådskolleger. De næste 50 år må andre nok tage sig af. Der er store opgaver inden for miljø og klima til lands og til vands der skal løses.

 

I dag får Per tiden til at gå med b.la. bestyrelsesarbejde og nyder børn og børnebørn.

 

 

Hedder du et at disse navne, er du i en udsat gruppe af mennesker, der er mest udsat for identitetstyveri.  Der er lavet et udtræk af personer, der er blevet udsat for digital svindel, og disse navne er nogle af dem, der optræder igen og igen.

En god regel er, at man aldrig skal udlevere kort eller kontonumre i telefonen, selv om den der ringer oplyser at være fra dit pengeinstitut eller fra Politiet.

Måske har du bestilt varer på nettet, og så får du besked på, at din pakke er ankommet, du skal bare lige betale lidt moms, told, eller ekstra leveringsomkostninger og bekræfte din identitet – men sender du dine data, klapper fælden. Du skal derfor ikke trykke på link i mailen.

Her er 3 gode råd, der kan være med til at beskytte dig mod svindel:

 • Ingen banker eller offentlige myndigheder vil bede om dine personlige oplysninger og koder via mail, sms eller telefon.

 • Vær opmærksom på, om links eller afsenderadresse ser mistænkelige ud.

 • Hvis du er i tvivl om svindel, så kontakt afsenderen på deres hovednummer og få bekræftet, om de har sendt en mail eller sms.

Hvis du allerede har klikket på linket og indtastet dine personlige oplysninger, kan du altid få hjælp ved at kontakte Digitaliseringsstyrelsens Cyperhotline for Digital Sikkerhed på 33 37 00 37 og/eller din bank.

Læs mere her: https://taenk.dk/om-os/mit-digitale-selvforsvar

Her kan du læse om App’en ”Mit digitale selvforsvar” som er en gratis app, der bliver drevet og udviklet i samarbejde mellem forbrugerrådet Tænk og Tryg Fonden. Bagved står et bredt netværk af danske myndigheder bl.a. Politiet, banker og it-sikkerhedsfirmaer. 

HUSK - Hvis noget lyder for godt til at være sandt - så er det ofte for godt til at være sandt!


Budgetforhandlinger for 2025 er skudt i gang i Kolding Kommune, og ældrerådet har indgivet ønsker til budgettet.


Vi ønsker

 • at aktivitetspuljen genindføres på alle plejehjem, så alle borgere der bor på plejehjemmene, kan deltage i de forskellige aktiviteter

 • at der indføres tværfaglige selvstyrende teams i alle hjemmehjælpsgrupper

 • at der oprettes fælles vikar korps i kommunalt regi, så der kan spares på udgifterne til eksterne vikarer og samtidig give et kvalitetsløft, da vikarerne i et internt vikarbureau kender borgerne og omvendt

 • at tomgangshuslejen nedbringes med målet om at spare 2 mio. kroner

 • at aktivitetshusene bibeholdes

 • at pårørende guiden genindføres. Mange har været glade for at kunne få hjælp fra pårørende guiden

 • at der bygges flere seniorbofællesskaber af almennyttige boligselskaber

 • at der kommer en højere normering i ældresektoren

 • at brugen af velfærdsteknologi øges, hvor det giver mening

I forbindelse med budget 2025 arbejder Kolding Kommune med en ny trafikplan, hvor busruter, som har få rejsende, nedlægges. Dette vil give både en økonomisk besparelse, men også gavne miljøet.

Ældrerådet har indsendt forslag om, at alle ældre over 65 år kan køre gratis med busser i hele Kolding Kommune. Lignende er sat i værk i andre kommuner og en sådan ordning kan man også se i mange andre lande.

Det vil føre til mindre CO’2 udledninger, da mange +65 så vil tage bussen fremfor egen bil. Det vil også kunne give mulighed for at skabe relationer, når flere tager bussen.

I Ældrerådet tror vi på, at forslaget er innovativt og vil bringe Kolding Kommune op som foregangskommune og dermed leve op til vores slogan om, at Kolding Kommune er det bedste sted at blive ”Senior” Her er det foreløbige udkast:

I Kolding Kommunes Mobilitetsplan 2023-2035 fremgår det, at der skal skabes og udvikles grønne mobilitetsløsninger i samarbejde med borgere og erhvervsliv. Derfor er der igangsat arbejde med en ny kollektiv trafikplan.

Når udviklingsplanen er færdig, sendes den i offentlig høring i 8 uger, hvor borgernes input indarbejdes inden planen forhåbentligt godkendes politisk i efteråret 2024. En ny køreplan kan implementeres til køreplanskiftet i juni 2025. Det forventes, at udkast til planen sendes i høring i begyndelsen af august 2024.

I denne plan arbejdes der med at nedlægge mange nuværende stoppesteder og ændre flere ruter. Flere plejehjem og ældreboliger får frataget deres bybusrute.

Hvis du har holdninger til det forslag, der sendes i høring, så afgiv endelig et høringssvar – alle har ret til at udtale sig om planen, og det er vigtigt at gøre opmærksom på løsninger, der ikke virker tilfredsstillende, inden de bliver vedtaget.

Ældrerådet opfordrer alle til at benytte sig af den mulighed.

Jette foran Aktivitetscentret Svinget i Viuf


Aktivitetscentret Svinget i Viuf er samlingspunkt for en stor del af områdets seniorer? I løbet af året har huset omkring 3200 besøg. Her dyrkes forskellige aktiviteter, som giver samvær og skaber netværk og fællesskaber. Huset danner rammen for aktiviteter, og aktivitetscentrene er uundværlige, når det handler om sundhedsfremme og at forebygge sociale udfordringer og ensomhed.

Det er vigtigt for brugerne, at stedet er lokalt forankret. Det fortæller Jette Olsen, som er en lokal ildsjæl, der i 2019 blev valgt som formand for brugerrådet. Det var lige før Corona satte ind og lukkede ned for stort set alle aktiviteter, og alt var omfattet af restriktioner og mundbind. Det var en hård begyndelse.

Udover Jette som formand består brugerrådet også af en næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Det er brugerrådet, der arrangerer, men også laver alt arbejdet i forbindelse med de mange forskellige arrangementer. De lokale deltagere byder ofte ind med at hjælpe med både oprydning eller andre opgaver. Jette er som formand, den der ofte tager teten, når der skal laves aftaler. Jette pointerer dog, at det kan hun ikke, hvis ikke hun har et meget aktivt brugerråd bag sig.

 • Huset kan rumme arrangementer med op til 50 deltagere.

 • Huset har og et træværksted, som også bliver brugt.

 • Stedet har også “mad for mænd”.

 • Der er krolf bane, hvor der spilles 2 gange om ugen.

 • Der laves håndarbejde i socialt samvær med andre.

 • Der spilles kort og der undervises i stolegymnastik en gang om ugen.

 • Hver måned afvikles bankospil

 • Der er ca. 20 “spis sammen arrangementer” af forskellig art hvert år.

 • Hvert år er der en udflugt - i år går turen til Samsø.

 • Jette står desuden for afvikling af chokoladekurser og underviser i slægtsforskning

I mange år har Jette været en af “Tordenskjolds soldater”, også før hun også kastede sig over formandsjobbet i brugerrådet. Hun har haft kasserer poster i i forskellige foreninger, været hundetræner i Alminde Viuf Agility. Samtidig har hun også taget sig af familien, som også omfatter 6 børnebørn i alderen fra 15 -24. Hun har som mange andre bedsteforældre taget sin tørn med pasning af syge børn og afhentning af børn, når der har været det behov. Det har været en kæmpe glæde og et privilegium at få lov til. Nu er de efterhånden blevet store, og de er en stor glæde for Jette og hendes mand Ole.

Jette er en af de meget aktive frivillige, som vores samfund ikke kan undvære, lige meget om det handler om at hjælpe til i familien, eller yde en indsats som frivillig i vores samfund.

Læs mere om aktivitetscentret på hjemmesiden: Svinget-viuf.weebly.com - eller på Facebook: Svinget – Aktivitetshuset i Viuf

Deltag i konkurrencen - så har du mulighed for at vinde 2 flasker vin

Ud for hver af de 6 spørgsmål er der 3 svarmuligheder.

Vælg den mulighed du mener er korrekt, noter det bogstav, der står bag ved svaret.

Der fremkommer så et ord, som er svaret på konkurrencen.

Dette ord sendes på mail til ahua@kolding.dk senest den 19. juni 2024. Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer.

 

Hvor mange behandlinger skal et lovforslag igennem i Folketinget?

 • 3 (M)

 • 6 (S)

 • 9 (T)

Hvornår starter Sommer ved Søen i 2024?

 • 13. juni (E)

 • 20. juni (O)

 • 27. juni (K)

Hvad hedder den ældste danske orden?

 • Herkules ordenen (M)

 • Elefantordenen (R)

 • Ministerordenen (K)

I hvilken by ud over Kolding holdes Seniorfestival i 2024?

 • Christiansfeld (A)

 • Lunderskov (P)

 • Vamdrup (G)

Hvor stor en del af menneskets hjerne består af fedt?

 • 0% (P)

 • 40% (M)

 • 60% (E)

Hvilken dato er ifølge kalenderen den længste i 2024?

 • 20. februar (D)

 • 20. juni (N)

 • 24. december (Ø)

Løsningen fra sidste nummer var SOMMER.  Der kom 128 besvarelser.

De heldige vindere var Agnete Wind og Sonja Kolb.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje