Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Mødeplaner og forretningsorden Børn og Uddannelse

Børn og Uddannelse

Mødeplan 2024

17. januar 
7. februar 
6. marts 
18. marts (tema-udvalgsmøde) 
17. april 
8. maj
12. juni 
19. august
11. september 
9. oktober 
13. november 
4. december

I henhold til lov om kommunernes styrelse, § 20, stk. 3, fastsættes følgende forretningsorden for Børn og Uddannelse.

§ 1

Børn og Uddannelse består i henhold til Styrelsesvedtægtens § 16 af 9 medlemmer. Børn og Uddannelses funktionsperiode følger Byrådets funktionsperiode.
§ 2

Børn og Uddannelse afholder sit konstituerende møde inden udgangen af januar 2022.


§ 3

På det konstituerende møde vælger Børn og Uddannelse sin formand. Valget af ledes af det medlem, der længst har været medlem af udvalget.
Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Endvidere vælger udvalget en næstformand til at fungere i formandens fravær.
Valg af næstformand ledes af den nyvalgte formand og afgøres efter samme valgprocedure, som for formandsvalg.

§ 4

Børn og Uddannelse kan til enhver tid omkonstituere sig ved valg af ny formand og næstfor- mand.

Mødevirksomhed

§ 5

Børn og Uddannelse udøver sin virksomhed i møder, der ikke er offentlige.

Ordinære møder afholdes som udgangspunkt 2. onsdag i måneden med undtagelse af juli må- ned.

Ekstraordinært møde kan afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når det forlan- ges af 2 medlemmer ved skriftlig anmodning til formanden og med kopi til udvalgssekretæren. Den skriftlige anmodning skal indeholde en angivelse af mødets tema, ligesom ønske om be- stemt dato eller frist skal angives. Uanset fremsat ønske om dato træffer formanden bestem- melse om tid og sted for mødets afvikling, med mindre udvalget ved flertalsafgørelse har truf- fet beslutning herom.

Formanden træffer endvidere beslutning om, hvorvidt møder kan afvikles telefonisk eller som onlinemøder, samt om medlemmer af udvalget undtagelsesvist kan deltage telefonisk eller on- line ved udvalgsmøderne.

§ 6

Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, meddeles dette formanden eller sekretariatet inden mødets afholdelse.

Børne- og uddannelsesdirektøren eller en af denne – med Børn og Uddannelses samtykke – udpeget person, deltager som referent.

Børn og Uddannelse kan herudover tillade personer, der er ansat i Kommunens tjeneste, at overvære møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsforretninger, herunder med hen- blik på en sags oplysning.

Børn og Uddannelse kan tilkalde andre personer til at overvære forhandlingerne i udvalget, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.

 

Indkaldelse

§ 7

Formanden er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og ledelse af møderne.

Indkaldelse til ordinære møder sker ved fremsendelse af dagsorden elektronisk til udvalgets medlemmer samt øvrige deltagere senest 4 hverdage forud for mødet.

§ 8

Ethvert af udvalgets medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde.

Såfremt der senest 8 kalenderdage før et ordinært udvalgsmøde er indgivet anmodning om be- handling af en sag, er formanden forpligtet til at optage sagen på dagsordenen for førstkom- mende møde.

§ 9

Dagsordenen affattes ved brug af standardskabeloner gældende for Kolding Kommune, således at opbygningen af dagsordener for udvalg og Byråd i videst muligt omfang fremstår ensartet.

§ 10

Når en sag er optaget på dagsordenen, skal det fornødne materiale til sagens belysning være tilgængeligt for udvalgets medlemmer.


Beslutningsdygtighed m.v.

§ 11

Børn og Uddannelse er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.

Børn og Uddannelse træffer i møder afgørelser, der kan forme sig som endelige afgørelser i kommunalt regi eller som indstillinger til afgørelser i Økonomiudvalg eller Byråd.

§ 12

En sag kan af ethvert medlem af udvalget kræves genoptaget, når der foreligger nye relevante oplysninger eller ændrede forhold, således at grundlaget for den oprindelige beslutning er æn- dret.

§ 13

Ethvert medlem af udvalget kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet til referatet at erklære, at han/hun ønsker sagen indbragt til afgørelse af Byrå- det.

Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivning er henlagt til udvalget.


Referat

§ 14

Der føres referat over udvalgets møder, hvori den til mødet udsendte dagsorden samt de truf- ne beslutninger indføres. Det påhviler formanden at drage omsorg for, at beslutningerne indfø- res i referatet under overholdelse af de til enhver tid gældende regler for begrundelse af afgø- relser.

I referatet anføres fraværende medlemmer, samt tidspunktet for mødets begyndelse og møde- ts afslutning.

Referatet underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet, idet refe- ratet forsynes med påtegning om medlemmernes godkendelse af indholdet.

Det skal af referatet fremgå, hvilke sager de enkelte medlemmer har deltaget i forhandling af og afstemning om.

Der skal af referatet for den enkelte sag fremgå voteringens udfald, idet antal stemmer for og imod anføres, ligesom det anføres, hvem der har stemt imod forslaget. Såfremt udfaldet angi- ves af formanden uden stemmeafgivning påføres referatet ”Godkendt”.

Afstemninger om realitetsforslag: hoved-, ændrings- samt underændringsforslag skal påføres referatet.

Afstemninger om formalitetsforslag (dagsordensspørgsmål, inhabilitetsspørgsmål, sagens til- strækkelige oplysning, forslag om afslutning af forhandling af sagen m.v.) påføres referatet.

Ethvert medlem kan, hvis denne ikke stemmer for et forslag, forlange sin afvigende mening kort tilført referatet og kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 15

Dagsorden og referat er tilgængeligt elektronisk for samtlige Byrådets medlemmer.


Formandens kompetence

§ 16

Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver an- ledning til tvivl.

Borgmesteren underrettes forudgående om afgørelser, der ikke tåler opsættelse, med mindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivning er henlagt til udvalget.

Ethvert medlem af udvalget kan for dette indbringe ethvert spørgsmål om formandens virk- somhed, og formanden skal meddele udvalget de oplysninger, dette forlanger. Formanden er i enhver henseende undergivet udvalgets beslutning.

§ 17

Formanden, og i dennes fravær næstformanden, kan give offentligheden meddelelse om de endelige beslutninger, der er truffet af udvalget.

Undtaget er sager omfattet af tavshedspligt.

Endvidere kan offentlig meddelelse ikke gives, inden underretning til den /de berørte parter i en sag har fundet sted.


Underudvalg

§ 18

Børn og Uddannelse kan beslutte at nedsætte underudvalg, der alene har rent forberedende eller rådgivende funktioner. Udvalget kan ikke henskyde sager til afgørelse i underudvalget.

Underudvalg vælges af og blandt udvalgets medlemmer. I mangel af enighed sker valget efter forholdstal.

Habilitet, tavshedspligt

§ 19

Et udvalgsmedlem, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgø- relsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag, eller være til stede i mødelokalet under sagens forhandling og afstemning, jf. i øvrigt forvaltningslovens og særlov- givningens bestemmelser herom.

Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som begrunder inhabilitet i forhold til en bestemt sag, skal snarest og inden sagens behandling meddele formanden dette.

§ 20

Ethvert medlem af Børn og Uddannelse har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152c – 152f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til of- fentlige eller private interesser.

Ethvert medlem har efter mødet tavshedspligt med hensyn til de udtalelser andre medlemmer har afgivet under forhandlinger i udvalget.


Forståelse, ikrafttræden m.v. af forretningsordenen

§ 21

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for udval- get i dettes næste møde.

§ 22

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende ordi- nære møder.

Således vedtaget i møder den 12. januar og den 9. februar 2022.

Børn- og Uddannelsesforvaltningen

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje