Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Mødeplaner og forretningsorden Natur, Miljø og Klima

Natur, Miljø og Klima

Mødeplan 2024

7. februar
6. marts
10. april
8. maj
12. juni
12. august
11. september
9. oktober
13. november
4. december

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3, fastsættes følgende forretningsorden for Natur, Miljø og Klima.

§ 1

Natur, Miljø og Klima består i henhold til Styrelsesvedtægtens § 21, stk. 1, af 7 medlemmer. Udvalgets funktionsperiode følger Byrådets funktionsperiode.
§ 2

Udvalget afholder sit første møde inden udgangen af januar 2022.

§ 3

På det konstituerende møde vælger udvalget sin formand.

Endvidere vælger udvalget en næstformand til at fungere i formandens fravær.

§ 4

Udvalget kan til enhver tid omkonstituere sig ved valg af ny formand og næstformand.


Mødevirksomhed

§ 5

Udvalget udøver sin virksomhed i møder, der ikke er offentlige. Møder afholdes som tilstedeværelsesmø- der, men kan også afholdes telefonisk eller som onlinemøder.

Formanden træffer beslutning om, hvorvidt møder kan afvikles telefonisk eller som onlinemøder samt om medlemmer af udvalget undtagelsesvist kan deltage telefonisk eller online ved udvalgsmøderne.

Ordinære møder afholdes som udgangspunkt 2. onsdag i hver måned. Undtaget for møder er ugerne 7 og 42 og juli måned.

Ekstraordinært møde kan afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når det forlanges af 2 med- lemmer ved skriftlig anmodning til formanden og med kopi til direktøren. Den skriftlige anmodning skal in- deholde en angivelse af mødets tema, ligesom ønske om bestemt dato eller frist skal angives. Uanset fremsat ønske om dato træffer formanden bestemmelse om tid og sted for mødets afvikling, med mindre udvalget ved flertalsafgørelse har truffet beslutning herom.

§ 6

Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeles dette formanden og direktøren eller se- kretariatet inden mødets afholdelse.

Den relevante direktør og/eller en af denne – med udvalgets samtykke – udpeget person, deltager som re- ferent.

Udvalget kan herudover tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsforretninger, herunder med henblik på en sags oplysning.

Udvalget kan tilkalde andre personer til at overvære forhandlingerne i udvalget, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.


Indkaldelse

§ 7

Formanden er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og ledelse af udvalgets møder.

Indkaldelse til ordinære møder sker elektronisk til medlemmerne samt øvrige deltagere senest 4 kalender- dage før mødet.

§ 8

Ethvert af udvalgets medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde.

Såfremt der senest 7 hverdage før et ordinært udvalgsmøde er indgivet anmodning om behandling af en sag, er formanden forpligtet til at optage sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

§ 9

Dagsordenen affattes ved brug af standardskabeloner gældende for Kolding Kommune, således at opbyg- ningen af dagsordener for udvalg og Byråd i videst muligt omfang fremstår ensartet.

Sager på dagsordener skal som udgangspunkt indeholder følgende:
a. Resumé af sagen
b. Forvaltningsdirektørens forslag til afgørelse og begrundelse herfor
c. Beskrivelse af sagen

§ 10

Når en sag er optaget på dagsordenen, skal det fornødne materiale til sagens belysning være tilgængeligt for udvalgets medlemmer.

Beslutningsdygtighed m.v.

§ 11

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træf- fes ved stemmeflertal.

Udvalget træffer i møder afgørelser, der kan forme sig som endelige afgørelser i kommunalt regi eller som indstillinger til afgørelser i Økonomi og Strategi eller Byråd.

§ 12

En sag kan af ethvert medlem af udvalget kræves genoptaget, når der foreligger nye relevante oplysnin- ger eller ændrede forhold, således at grundlaget for den oprindelige beslutning er ændret.

§ 13

Ethvert medlem af udvalget kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mø- det til referatet at erklære, at man ønsker sagen indbragt til afgørelse af Byrådet.

Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivning er henlagt udvalget.


Referat

§ 14

Over udvalgets møder føres et referat, hvori den til mødet udsendte dagsorden samt de trufne beslutnin- ger indføres. Det påhviler formanden at drage omsorg for, at beslutningerne indføres i referatet under overholdelse af de til enhver tid gældende regler for begrundelse af afgørelser.

I referatet anføres fraværende medlemmer samt tidspunktet for mødets begyndelse og mødets afslut- ning.

Referatet underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet, idet referatet forsy- nes med påtegning om medlemmernes godkendelse af indholdet.

Det skal af referatet fremgå, hvilke sager de enkelte medlemmer har deltaget i forhandling af og afstem- ning om.

Der skal af referatet for den enkelte sag fremgå voteringens udfald, idet antal stemmer for og imod anfø- res, ligesom det anføres, hvem der har stemt imod forslaget.

Afstemninger om realitetsforslag: hoved-, ændrings- samt underændringsforslag skal påføres referatet.

Afstemninger om formalitetsforslag (dagsordensspørgsmål, inhabilitetsspørgsmål, sagens tilstrækkelige oplysning, forslag om afslutning af forhandling af sagen m.v.) påføres referatet.

Ethvert medlem kan, hvis denne ikke stemmer for et forslag, forlange sin afvigende mening kort tilført refe- ratet og kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 15

Snarest muligt efter udvalgsmødets afslutning fremsendes oversigt over afgørelser til medlemmerne. Dagsorden og referat sendes elektronisk til Byrådets medlemmer.

Formandens kompetence

§ 16

Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse, eller ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren underrettes forudgående om afgørelsen, med mindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivning er henlagt til udvalget.

Ethvert medlem af udvalget kan for dette indbringe ethvert spørgsmål om formandens virksomhed, og for- manden skal meddele udvalget de oplysninger, dette forlanger. Formanden er i enhver henseende under- givet udvalgets beslutning.

§ 17
Formanden, og i dennes fravær næstformanden, kan give offentligheden meddelelse om de endelige be- slutninger, der er truffet af udvalget. Undtaget er sager omfattet af tavshedspligt. Endvidere bør offentlig meddelelse ikke gives, inden underretning til den/de berørte parter i en sag har fundet sted.


Underudvalg

§ 18

Udvalget kan beslutte at nedsætte underudvalg, der alene har rent forberedende eller rådgivende funktio- ner. Udvalget kan ikke henskyde sager til afgørelse i underudvalget.

Underudvalg vælges af og blandt udvalgets medlemmer. I mangel af enighed sker valget efter forholdstal.

Habilitet, tavshedspligt

§ 19

Et udvalgsmedlem, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag, eller være til stede i mødelokalet under sa- gens forhandling og afstemning, jf. i øvrigt forvaltningslovens og særlovgivningens bestemmelser herom.

Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som begrunder inhabilitet i forhold til en bestemt sag, skal snarest og inden sagens behandling meddele formanden og di- rektøren dette.

§ 20

Ethvert medlem af udvalget har tavshedspligt, jf. Straffelovens § 152 og §§ 152c – 152f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Ethvert medlem har tavshedspligt med hensyn til andre medlemmers udtalelser under forhandlinger i ud- valget.


Forståelse, ikrafttræden m.v. af forretningsordenen

§ 21

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for udvalget i dettes næste møde.

§ 22

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i to på hinanden følgende ordinære mø- der.

 


Således vedtaget i møde den 12. januar 2022 På Udvalgets vegne

 

By- og Fællesforvaltningen

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje