Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Mødeplaner og forretningsorden Social Bæredygtighed

Social Bæredygtighed

Mødeplan 2024

15. januar
5. februar
4. marts
15. april
6. maj
3. juni
26. august
9. september
7. oktober
11. november
2. december 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 20 stk. 3 fastsættes følgende forretningsorden for det særlige udvalg Social Bæredygtighed.

Formål og styringsmæssig ramme for Social Bæredygtighed

§ 1
Udvalget udøver sin virksomhed på grundlag af Byrådets vedtagne kommissorium.

Det særlige udvalg Social Bæredygtighed er et strategisk udvalg og dets formål er at arbejde med overordnede og tværgående emner i en politisk og organisatorisk kontekst.

Udvalget er et rådgivende organ med reference til Økonomi og Strategi (ØS)/Byrådet.

Udvalget har ikke selvstændig beslutningskompetence og ej heller bestillingskompetence hos de andre fagudvalg. Udvalget kan ikke indskrænke de øvrige stående udvalgs kompetencer.

Udvalgets leverancer afleveres til ØS/Byrådet, som videregiver leverancerne til politisk behandling og implementering i de stående udvalg.

Udvalgets opgaver

§ 2
Udvalget har til opgave, i løbet af byrådsperioden, at udarbejde Scenarier for Fremtidens Velfærd i Kolding Kommune fra vugge til grav.

I første omgang arbejdes med introduktion til velfærdsområderne og et historisk perspektiv på udviklingen, der har ført os til, hvor vi er i dag. Dernæst skal udvalget identificere temaer for det kommende arbejde med scenarier for fremtidens velfærd i et tværgående perspektiv, på såvel kort som langt sigt.

Udvalget arbejder med et tema ad gangen. Hvert tema vil forventeligt bestå af forskellige deltemaer, og på baggrund heraf udarbejdes en samlet leverance til politisk behandling i ØS/Byråd med henblik på behandling/implementering i fagudvalg. Herefter kan arbejdet med næste tema påbegyndes.

Arbejdet med efterfølgende temaer igangsættes ved godkendelse i ØS/Byråd.

Udvalgets sammensætning

§ 3
Social Bæredygtighed består, i henhold til Byrådets godkendte kommissorie, af 9 byrådsmedlemmer samt eksterne deltagere såsom eksperter og interessenter mm.


Eksternt udpegede faste medlemmer skal godkendes af Byrådet. Eksternt udpegede kan enten deltage som gennemgående faste medlemmer i hele forløbet eller som deltagere inden for et enkelt tema.

Endvidere kan eksterne interessenter eller forskere deltage i arbejdet med enkelte deltemaer på invitation fra udvalget. Det samme gør sig gældende for medlemmer af andre fagudvalg. Dette kræver ikke godkendelse i Byrådet.

Kommunens ansatte kan deltage på møder, hvis den ansvarlige direktør finder dette formålstjeneligt – dog uden beslutningskompetence.

Byrådets medlemmer er udpeget for den kommunale valgperiode.

Valg for formand og næstformand

§ 4
Udvalget afholder sit første møde inden udgangen af februar 2022.

Indkaldelse til mødet foretages af det medlem, der længst har været medlem af udvalget eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse.

På det konstituerende møde vælger udvalget sin formand.

Endvidere vælger udvalget en næstformand til at fungere i formandens fravær. Valg af formand ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.
Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i § 24, stk. 1, i lov om kommuners styrelse.

Valg af næstformand ledes af den nyvalgte formand og afgøres efter samme valgprocedure, som formandsvalg.

Udvalget kan til enhver tid omkonstituere sig ved valg af ny formand og næstformand.

Mødevirksomhed

§ 5
Udvalgets møder er lukkede, og der er ikke hjemmel til at Byrådet eller udvalget selv beslutter, at møderne skal være offentlige.

Ordinære møder afholdes som udgangspunkt den 1. mandag i måneden. Undtaget for møder er ugerne 7 og 42 og juli måned.

Ekstraordinært møde kan afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når det forlanges af 2 medlemmer ved skriftlig anmodning til formanden og med kopi til udvalgssekretæren. Den skriftlige


anmodning skal indeholde en angivelse af mødets tema, ligesom ønske om bestemt dato eller frist skal angives.

Uanset fremsat ønske om dato træffer formanden bestemmelse om tid og sted for mødets afvikling, med mindre udvalget ved flertalsafgørelse har truffet beslutning herom.

Formanden træffer endvidere beslutning om, hvorvidt møder kan afvikles telefonisk eller som onlinemøder, samt om medlemmer af udvalget undtagelsesvist kan deltage telefonisk eller online ved udvalgsmøderne.

§ 6
Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeles dette formanden eller sekretariatet inden mødets afholdelse.

Den relevante direktør og/eller en af denne – med udvalgets samtykke – udpeget person, deltager som referent.

Udvalget kan herudover tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsforretninger, herunder med henblik på en sags oplysning.

Udvalget kan tilkalde andre personer såsom de udpegede eksperter, interessenter, forskere at overvære forhandlingerne i udvalget, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.

Indkaldelse og dagsorden

§ 7
Formanden er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og ledelse af udvalgets møder.

Indkaldelse til ordinære møder sker ved fremsendelse af dagsorden elektronisk til medlemmerne samt øvrige deltagere senest 4 hverdage forud for mødet.

§ 8
Dagsordenen affattes ved brug af standardskabeloner gældende for Kolding Kommune, således at opbygningen af dagsordener for udvalg og Byråd i videst muligt omfang fremstår ensartet.

§ 9
Når en sag er optaget på dagsordenen, skal det fornødne materiale til sagens belysning være tilgængeligt for udvalgets medlemmer.

Beslutningsdygtighed m.v.

§ 10
Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.


Udvalget træffer i møder indstillinger til afgørelser i Økonomi og Strategi eller Byrådet.

Referat

§ 11
Der føres referat over udvalgets møder, hvori den til mødet udsendte dagsorden samt de trufne beslutninger indføres. Det påhviler formanden at drage omsorg for, at beslutningerne indføres i referatet under overholdelse af de til enhver tid gældende regler for begrundelse af afgørelser.

I referatet anføres fraværende medlemmer samt tidspunktet for mødets begyndelse og mødets afslutning.

Referatet underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet, idet referatet forsynes med påtegning om medlemmernes godkendelse af indholdet.

Det skal af referatet fremgå, hvilke sager de enkelte medlemmer har deltaget i forhandling af og afstemning om.

Der skal af referatet for den enkelte sag fremgå voteringens udfald, idet antal stemmer for og imod anføres, ligesom det anføres, hvem der har stemt imod forslaget.

Såfremt udfaldet angives af formanden uden stemmeafgivning påføres referatet ”Godkendt.”. Afstemninger om realitetsforslag: hoved-, ændrings- samt underændringsforslag skal påføres referatet.
Afstemninger om formalitetsforslag (dagsordensspørgsmål, inhabilitetsspørgsmål, sagens tilstrækkelige oplysning, forslag om afslutning af forhandling af sagen m.v.) påføres referatet.

Ethvert medlem kan, hvis denne ikke stemmer for et forslag, forlange sin afvigende mening kort tilført referatet og kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

Dagsorden og referat er tilgængeligt elektronisk for samtlige Byrådets medlemmer.

Habilitet, tavshedspligt

§ 12
Et udvalgsmedlem, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag, eller være til stede i mødelokalet under sagens forhandling og afstemning, jf. i øvrigt forvaltningslovens og særlovgivningens bestemmelser herom.

Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som begrunder inhabilitet i forhold til en bestemt sag, skal snarest og inden sagens behandling meddele formanden dette.


§ 13
Ethvert medlem af udvalget har tavshedspligt, jf. Straffelovens § 152 og §§ 152c – 152f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Ethvert medlem har tavshedspligt med hensyn til andre medlemmers udtalelser under forhandlinger i udvalget.

Forståelse, ikrafttræden m.v. af forretningsordenen

§ 14
Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for udvalget i dettes næste møde.

§ 15
Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i to på hinanden følgende ordinære møder.

 

Således vedtaget på møder den 7. februar og den 7. marts 2022

Byrådssekretariatet

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje