Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Politikker og strategier Det gode liv med handicap

Det gode liv med handicap

Handicappolitik for Kolding Kommune 2023

Politisk forord

I Kolding Kommune ønsker vi, at alle borgere har mulighed for et godt, meningsfuldt og selvstændigt liv. Det gælder, uanset om man har et handicap eller ej. Derfor har vi som kommune en vigtig rolle i at støtte borgere med handicap og bidrage til at barrierer fjernes. I samarbejdet med borgeren tager vi udgangspunkt i borgerens centrum, fordi hver borger med handicap har behov for løsninger, der er designet til at understøtte netop deres liv. 

Vores formål med Kolding Kommunes handicappolitik er at skabe en klar ramme og retning for kommunens arbejde med mennesker med handicap, så kommunen bidrager til at skabe grundlaget for, at borgere med handicap kan leve et godt, meningsfuldt og selvstændigt liv – på lige fod med alle andre. 

Kolding Kommunes handicappolitik sætter høje ambitioner for at skabe lige muligheder og mening for mennesker med handicap. Det gør vi ved hele tiden at tage udgangspunkt i borgerens centrum og ved at skabe grundlaget for et helhedsorienteret samarbejde mellem borgere, pårørende, samfund og kommune. På denne måde skaber vi sammen med borgerne løsninger, som tager højde for alle dele af borgerens liv. 

Vi vil gerne takke borgere, brugerorganisationer, medarbejdere og ledere for at komme med gode bidrag til politikken. Ligeledes sender vi en stor tak til Handicaprådet for at være en tæt samarbejdspartner gennem hele processen. 

Vi opfordrer alle til at være med til at gentænke og udvikle fremtidens velfærd for borgere med handicap, så vi sammen kan finde gode løsninger for fremtiden. Det kræver vilje, lyst og energi til at føre politikken ud i livet og at få den til at leve. ”Det gode liv med handicap” er Kolding Kommunes handicappolitik, og alle borgere, institutioner, foreninger og virksomheder i Kolding inviteres derfor til at være en del af arbejdet, så vi sammen kan skabe et inkluderende samfund, samfund, hvor det gode liv med handicap kan leves.

God læse- og arbejdslyst!

På vegne af Social og Arbejdsmarked og Social Bæredygtighed

Villy Søvndahl

Villy Søvndahl, formand i Social og Arbejdsmarked. 

Birgitte Munk Grunnet

Birgitte Munk Grunnet, formand i Social Bæredygtighed

Politisk vision 

– Sammen om et rummeligt Kolding for alle

 ”Sammen om et rummeligt Kolding for alle”. Det er vores vision for Kolding – i morgen og i 2033. Vi ønsker et samfund, som ser mennesket, og i fællesskab skaber rum for, at alle kan være med. Et samfund, som finder løsninger gennem dialog med den enkelte og netværket, så alle har lige muligheder for at leve deres udgave af det gode liv. Det betyder, at alle i Kolding har et ansvar for at skabe et inkluderende samfund. 

”Det gode liv med handicap” er overskriften på Kolding Kommunes nye handicappolitik, som handler om, at mennesker med handicap skal have mulighed for at leve et godt, meningsfuldt og selvstændigt liv – på lige fod med andre. Vi tror på, at vi sammen med borgere med handicap kan skabe et godt hverdagsliv, som tager udgangspunkt i borgerens egne behov, ønsker og løsningsforslag. 

Vi ved, at det har stor betydning for mennesker med handicap i Kolding Kommune, hvordan de mødes af kommunen. Derfor vil vi have fokus på en åben kommune, hvor vi arbejder sammen med borgeren om at finde de rigtige løsninger, der er tilpasset borgerens livssituation og ressourcer. Mennesker med handicap skal således mødes og hjælpes forskelligt i deres forskellige livsfaser, ligesom også deres familie og netværk skal mødes i deres behov. 

Samtidig tror vi på, at alle skal have mulighed for at deltage i samfundets aktiviteter og fællesskaber. Vi vil arbejde for at skabe rum og mulighed for, at alle mennesker har lige mulighed for at tage del i aktiviteter i samfundet, naturen, kultur- og fritidstilbud samt sundhedstilbud, så en fysisk eller mental barriere ikke forhindrer dem i at deltage. Vi ved, at samfundet er en stor del af borgernes liv. Derfor vil vi samarbejde med andre aktører om gode fællesskaber, lige uddannelses- og jobmuligheder, hvor mennesker med handicap kan bidrage med deres ressourcer og samtidig styrke deres egen identitet. 

Indledning

Kolding ønsker vi et samfund, som ser mennesket og i fællesskab skaber rum for, at alle kan være med. Det betyder, at mennesker med handicap – på lige fod med alle andre borgere – skal have mulighed for at leve et godt, meningsfuldt og selvstændigt liv. Kolding Kommunes handicappolitik har derfor overskriften ”Det gode liv med handicap”. 
Politikken skal favne en bred gruppe af mennesker. Politikkens primære målgruppe er borgere med handicap, men politikken taler også til pårørende, netværket, til ansatte i kommunen og resten af samfundet. Sammen har vi et fælles ansvar for at skabe et inkluderende samfund, så borgere kan leve ”det gode liv med handicap.” Handicappolitikken skal omfatte alle fra de alleryngste til de ældste. Den skal være for dem med mindre eller omfattende funktionsnedsættelser, for dem kognitive vanskeligheder og for dem med psykiske sårbarheder.

Handicappolitikken er skabt i et tæt samarbejde og dialog med borgere med handicap, pårørende, Handicaprådet, brugerorganisationer samt medarbejdere og ledere i Kolding Kommune. De mange forskellige aktører, der har deltaget i arbejdet med handicappolitikken, er kommet med mange uundværlige bidrag. Deres perspektiver munder ud i Kolding Kommunes handicappolitik. 

Rammen om det fremtidige arbejde 

Kolding Kommunes handicappolitik danner rammen for det fremtidige arbejde med mennesker med handicap. 
Handicappolitikkens vision ”Sammen om et rummeligt Kolding for alle” skal ses i sammenhæng og samspil med kommunens overordnede vision ”Sammen designer vi livet”, når handicappolitikken føres ud i livet. Desuden er der et tæt samspil mellem handicappolitikken og øvrige politikker, som berører mennesker med handicap. Det kan eksempelvis være Kolding Kommunes arbejdsmarkedspolitik, kulturpolitik og seniorpolitik. 

Handicappolitikken består af en vision, en beskrivelse af en fælles tilgang – Borgerens centrum – og fire fokusområder: 

 1. Mødet med kommunen 
 2. En meningsfuld hverdag 
 3. Lige adgang for alle 
 4. Samfundet er en del af svaret 

Under hvert fokusområde er der formuleret konkrete mål. Handicappolitikken er tværgående og berører alle kommunes forvaltninger og ansvarsområder. Politikken er vores afsæt, når vi i kommunen fremover skal støtte borgere med handicap til at leve det gode liv med handicap. 

Handicappolitikken har et 10-årigt sigte og vil derfor være gældende frem til udgangen af 2033. I den periode vil handicappolitikken blive implementeret i alle forvaltninger, og der vil på tværs af forvaltninger blive udviklet og arbejdet med initiativer, som bidrager til at omsætte politikken fra ord til handling. Arbejdet med handicappolitikken er en proces, hvor vi bygger videre på det, der fungerer godt, og bevidst sætter ind på de områder, hvor vi kan blive bedre. 

Et godt arbejde og samarbejde med mennesker med handicap forudsætter en sund balance mellem økonomi og forventninger til kommunens tilbud. Fra politisk niveau, medarbejdere og borgere stilles en række forvent-ninger til kommunens arbejde ud fra et ønske om at skabe de bedste vilkår for mennesker med handicap. Det er vigtigt, at forventninger og økonomisk råderum går hånd i hånd, da det danner rammen omkring ”det gode liv med handicap” og omkring den hverdag, som kommunens medarbejdere og ledere befinder sig i. En sund balance mellem økonomi og forventninger til kommunens tilbud er derfor med til at understøtte målene i handicappolitikken og samtidig skabe en god hverdag for medarbejdere og ledere, så det er lettere at fastholde og rekruttere personale. 

Samtidig anerkender vi i Kolding Kommune det enkelte menneskes ressourcer. Det gælder også mennesker med handicap og deres familie samt netværk. Når disse ressourcer bringes i spil, kan mange borgere i dele af hverdagen og livet leve uafhængigt af kommunens hjælp. Derfor ønsker vi i Kolding Kommune at have et særligt blik for at bringe den enkeltes ressourcer i spil og spotte ressourcer i nærmiljøet, som gør den enkelte i stand til i videst muligt omfang at være selvhjulpen og uafhængig af hjælp og støtte fra kommunen. Vi tror på, at det kan bidrage til øget livskvalitet for borger-ne, ligesom det også bidrager til at styrke ind-satserne til dem, som har mest brug for det. 

Handicappolitikken skal være tilgængelig for alle. Derfor findes den som tekst og video.

Målgruppen

Mennesker med handicap og funktionsned-sættelser er lige så forskellige som alle andre. De kan eksempelvis have fysiske handicap, kognitive funktionsnedsættelser eller psykiske sårbarheder. Nogle vil have en kombination af disse. Fysiske handicap er ofte synlige, hvori-mod andre handicap kan være usynlige. Med vores handicappolitik ønsker vi at favne denne bredde og samtidig rumme børn, unge, voksne og ældre. Vores handicappolitik lægger sig således op ad FN’s Handicapkonvention, der definerer målgruppen således:

FN’s Handicapkonvention Artikel 1

Formålet med denne konvention er at fremme, beskytte og sikre mu-ligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grund-læggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige vær-dighed. Personer med handicap omfatter personer, der har en lang-varig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættel-se, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Når vi bruger betegnelsen ”mennesker med handicap” i handicappolitikken rummer den således alle former for handicap.

Borgerens Centrum 

– Et fælles udgangspunkt på tværs af forvaltninger 

I Kolding Kommune arbejder alle ud fra Borgerens Centrum og 1-2-3-modellen.  

1-2-3-modellen handler om, at vi starter med at finde ud af, hvilke specifikke be- hov det enkelte menneske har. Dernæst bruger vi vores viden om deres ønsker og behov til at skabe meningsfulde løsninger sammen. Vi må ikke tænke i kasser og pakkeløsninger. Det tredje trin handler om at inddrage kolleger og tænke på tværs af forvaltningerne i kommunen og helt ud i civilsamfundet for at finde den bedste løsning. 

Det er vores fælles tilgang til opgaveløsningen og det giver os et fælles udgangs-punkt, når vi skal skabe sammenhæng og løsninger på tværs. Et udgangspunkt, hvor vi er nysgerrige og stiller spørgsmål til borgeren, før vi begynder at tænke i faglige løsninger.  

Vi tager altså udgangspunkt i borgernes virkelighed og lader systemet komme  til borgerne – ikke omvendt. På den måde sikrer vi os både, at borgerne får et tilfredsstillende forløb med kommunen, og at vi får brugt vores faglighed på den rigtige måde. At vi tjener borgernes bedste – og det fælles bedste. 

Borgerens centrum

Baggrund for handicappolitikken

I 2022 blev der i regi af Social Bæredygtighed startet et arbejde med rammerne for et godt liv for mennesker med handicap. Her blev politikere, borgere, pårørende og en række ekster-ne eksperter inddraget i en omfattende proces for at identificere områder, hvor hjælpen til og samarbejdet med borgere med handicap med fordel kan styrkes. Arbejdet mundede ud i fol-deren ”Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap”, som danner grundla-get for udviklingen af Kolding Kommunes han-dicappolitik. Folderen arbejder ud fra visionen:

Sammen om et rummeligt Kolding for alle

Et samfund, som ser mennesket og i fællesskab skaber rum for, at alle kan være med. 
Et samfund, som finder løsninger gennem dialog med den enkelte og netværket, så alle har lige muligheder for at leve deres udgave af det gode liv. 

Samtidig blev der i folderen identificeret 6 temaer, som er centrale for arbejdet med mennesker med handicap:

 1. Mødet med kommunen
 2. Livet i faser
 3. Adgang og tilgængelighed
 4. Børneliv
 5. Arbejds- og Uddannelsesliv
 6. Familie og Netværk

”Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap” blev startskuddet for en handicappolitik, der favner alle Kolding Kommunes faglige områder, som mennesker med handicap er i berøring med. I 2023 blev ”Fremtidsscenarier og anbefalinger – Det gode liv med handicap” suppleret, da 105 ledere og medarbejdere, som i hverdagen arbejder med mennesker med handicap, deltog i in-terview eller workshop om, hvordan vi kan udvikle kommunen i forhold til arbejdet med mennesker med handicap. Samtidig har Handicaprådet og en række brugerorganisationer været tæt inddraget i processen og givet input til politikkens indhold. Samlet blev der identificeret 12 temaer, som var vigtige i arbejdet og samarbejdet med mennesker med handicap. Alle temaerne indgår i handicappolitikken med henblik på at skabe en handicappolitik, som rummer alle dele af borgernes liv. 

Arbejdet med at inddrage borgere, pårørende, eksperter, brugerorganisationer, medarbejdere og ledere skaber således et solidt grundlag for den handicappolitik, som Kolding Kommune arbejder ud fra i dag.

Stemmer fra Kolding

Der er det her billede med et plankeværk, hvor tre står og kigger. En er høj nok til at kigge over, en står på en kasse og én kigger gennem et hul. Måske skulle der ikke have været et plankeværk.

Leder

Når jeg spørger ham selv:  "Hvorfor synes du, det er fedt at 
gå i skole derovre?” Så siger han: ”Fordi jeg laver det samme som de andre.”

Mor til barn med medfødt fysisk og
kognitiv funktionsnedsættelse

... det er svært at komme uden for en dør, så der er det meget genialt at finde Facebook-grupper. Så kan man snakke med folk uden at komme udenfor en dør, og så kan det udvikle sig.

Ung kvinde

Det må ikke være et dørtrin, der afgør, om man kan tage del ellerej.

Leder

Nu er jeg kommet til en virksomhed og laver noget, jeg ikke er uddannet til. Men de kan bruge mig, for jeg laver nogle specialopgaver som både er inden for og uden for området. De har faktisk fundet ud af, at de har brug for os. Og det er fedt.

Mand med fysisk erhvervet funktionsnedsættelse

Jeg drømmer om, at familier oplever kommunen som en ven, som forsøger at gøre livet lettere for dem, og hvor vi er gode sparringspartnere for dem.

Medarbejder

For mig er det ikke længere svært at bede om hjælp. Da jeg var ung var det en kæmpe identitetskrise.

Kvinde med medfødt fysisk funktionsnedsættelse

Vi tror på, at det at have noget at stå op til – føle sig noget værd – hænger sammen med livskvaliteten.

Medarbejder

Fire fokusområder

Kolding Kommunes handicappolitik omfatter fire fokusområder, som er kommunens pejlemærker for arbejdet med mennesker med handicap.

Fire fokusområder

Fokusområde 1: Mødet med kommunen

I Kolding Kommune skal alle behandles lige, men for at behandle alle lige, skal alle mødes forskelligt. I mødet med det enkelte menneske vil vi tage udgangspunkt i deres specifikke livs-situation. Vi skal se på den enkeltes behov og ressourcer til at mestre livet. Samtidig skal vi i mødet og i dialogen med borgerne hele tiden have for øje, hvad de ønsker af deres eget liv, og vi skal sammen med dem arbejde for at finde de gode løsninger. Det kan være nødven-digt at inddrage pårørende, som har et stort kendskab til borgeren.

Åbne døre

I Kolding Kommune er dørene åbne. Som borger i kommunen kan man ikke træde ind ad en forkert dør, hvis man søger efter hjælp. Lige meget hvor mennesker med handicap henvender sig, skal de mødes af en udstrakt hånd, som tager imod og guider videre til den rette hjælp. Det gælder uanset, om man henvender sig fysisk i borgerservice, i fagcentre eller digitalt til kommunen.

Det betyder også, at vi som kommune skal stå sammen med borgeren fra start. Når vi kender til behov, ønsker og drømme fra et menneske med handicap, skal vi understøtte, at borgeren ikke kun mødes af den efterspurgte hjælp. Kommunen skal evne at se ud over borgerens umiddelbare behov og have blik for, hvordan borgeren understøttes i at udleve sine ønsker og drømme. Det kan også være nødvendigt at bringe helt andre fagligheder i spil, så borgeren får mulighed for at udfolde andre aspekter af sit liv. Kommunen skal således bidrage til de gode og transparente samarbejdsrelationer med og omkring mennesker med handicap, så de guides videre mod deres ønskede liv.

Den gode dialog

Vi skal have fokus på vores kommunikation, så borgerne mødes i et sprog, de forstår. I mødet med mennesker med handicap er dette særligt vigtigt. Det er vigtigt i mødet med mennesker med handicap at skabe gode relationer, så borgerne føler sig forstået og lyttet til. Den gode relation er også grundlaget for et godt og tillidsfuldt samarbejde omkring løsningsmuligheder, som tilgodeser borgerens behov, drømme og ressourcer. 

Politisk målsætning

Mennesker med handicap oplever, at Kolding Kommune kommunikerer i et letforståeligt sprog og hjæl-per borgeren til den rette hjælp, uanset hvor borgeren henvender sig.
Mennesker med handicap føler sig vejledt i tilstrækkelig grad på tværs af forvaltninger. Det gælder både borgere, der modtager hjælp, og pårørende. 

Relevante artikler i FN’s handicapkonvention

Fokusområdet skal bidrage til at understøtte kommunens arbejde med følgende artikler fra FN’s handicapkonvention: 
9 – Tilgængelighed 

Fokusområde 2: En meningsfuld hverdag 

Uanset om der er tale om et barn, en ung, en voksen eller en senior, har alle mennesker med handicap ret til en hverdag, hvor de trives og kan bestemme over deres eget liv. Derfor vil Kolding Kommune tage udgangspunkt i det enkelte menneske med handicap, når kom-munen skal samarbejde med borgeren om at skabe en meningsfuld hverdag.

Mening gennem alle livets faser

Mennesker med handicap kan gennem hele livet have mindre eller større behov for hjælp og støtte. Nogle mennesker er født med et handicap, mens det for andre opstår på et tidspunkt i livet. Handicappet kan være midler-tidigt eller varigt, og som livet ændrer sig kan nogle behov forsvinde, mens nye behov opstår. Ofte er kommunen en lille del af et menneske med handicaps hverdag, hvor der er behov for lejlighedsvis støtte til at kunne klare hverdagen. I andre tilfælde er kommunen en væsentlig del af hverdagen, hvor borgeren hver dag mødes og hjælpes af personale fra kommunen. Som kommune er det derfor vigtigt, at vi hele tiden tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og ønsker i hjælpen og støtten til dem, så vi understøtter deres behov med respekt for de drømme og de ressourcer, som borgeren selv har. 

Børn med handicap har ofte en familie, som ønsker at bidrage til barnets hverdagsliv. Hjæl-pen fra kommunen skal understøtte og tage højde for hele familiens ressourcer. Barnet og familien skal mødes med tillid og tryghed, når de samarbejder med kommunen. Samtidig er barnets egen stemme central, når der træffes afgørende beslutninger om deres liv. 

Når barnet bliver ung og voksen, ændrer livet sig. Unge og voksne har større frihed til selv at bestemme over deres eget liv, og de skal træffe egne beslutninger om for eksempel ud-dannelse og job. Kommunen skal bidrage til at understøtte dem og skabe de gode overgange til uddannelses- og arbejdslivet, ligesom kommunen kan bidrage med at bringe nye fællesskaber i spil. 

Alle fortjener en værdig alderdom, og i takt med at borgerne bliver ældre, ændres deres behov for støtte sig ofte. Kommunen skal hjælpe ældre mennesker med handicap med en værdig tid i den sidste fase af deres liv, hvor de har ekstra behov for pleje og hjælp.

Skiftet mellem livets faser og ændringer i borgerens behov stiller store krav til Kolding Kommune. Vi skal sikre et stærkt, tværfagligt samarbejde i hele kommunen, så mennesker med handicap mødes af en helhedsorienteret og koordineret indsats med udgangspunkt i den enkeltes behov. Kommunen skal sikre, at der bygges bro mellem fagligheder, så borgeren i mindst muligt omfang oplever overgang mellem indsatser. Samtidig skal kommunen være koordinator i borgerens forløb og skabe den røde tråd mellem de forskellige livsfaser. For at lykkes med dette skal kommunen have et tæt samarbejde med det enkelte menneske med handicap og dennes netværk og sikre den bedst mulige vej gennem de store skift i tilværelsen. 

En sund hverdag 

Kommunens sundhedstilbud er for alle borge-re og skal opleves som en naturlig del af den enkeltes hverdag. Derfor skal sundhedstilbud tilpasses den enkeltes behov og være tilgængelig for alle, ligesom sundhedsindsatsen skal være tæt på borgeren, hvor det er relevant. Det forebyggende arbejde for mennesker med handicap skal være i fokus, og der skal være en tæt kobling mellem borgernes hverdag og sundhedstilbuddene. Derfor vil Kolding Kommune bl.a. styrke samarbejdet med civilsam-fundet og støtte mennesker med handicap i at anvende sundhedstiltag, så de har muligheden for at få et langt, aktivt og sundt liv. Et handicap kan overskygge sundhedsmæssige udfordringer. Derfor er der et særligt behov for at have fokus på en sund hverdag blandt menne-sker med handicap og kunne identificere tegn på sundhedsmæssige udfordringer.

Familie og netværk

Familie og netværk til mennesker med handicap skal opleve at leve et liv i balance. Det kan være vanskeligt og ukendt at have en person tæt på sig, som har et handicap, og derfor vil Kolding Kommune have fokus på familie og det nære netværk, som mennesker med handicap har omkring sig og selv ønsker at inddrage. 

Familie og netværk er en væsentlig del af hverdagen og hjælpen til mennesker med handicap. Det gælder i alle livets faser. For at fast-holde en familie og et netværk tæt på borgeren med handicap skal kommunen understøtte familie og netværk, hvor der kan opstå behov for det. Familie og netværk skal have indflydelse på hjælpen til borgeren og inkluderes omkring beslutninger vedrørende borgeren, når borgeren ønsker det. Kommunen skal sikre en sammenhængende og koordineret hjælp til familie og netværk for at understøtte den tætte relation mellem familien, netværket og mennesket med handicap gennem hele livet. 

Politisk målsætning

Mennesker med handicap oplever, at Kolding Kommune har relevante tilbud til borgere med handicap i alle livsfaser og hjælper borgeren i overgangen mellem livsfaser. 
Kolding Kommune har fokus på at opspore og behandle sygdom og diagnoser, så mennesker med handicap opnår en hverdag, hvor de trives fysisk og mentalt, og hvor sundhedstilbud er synlige for dem.

Netværk og pårørende til mennesker med handicap oplever, at Kolding Kommune har fokus på at støtte og inddrage borgeren og borgerens netværk.

Relevante artikler i FN’s handicapkonvention

Fokusområdet skal bidrage til at understøtte kommunens arbejde med følgende artikler fra FN’s han-dicapkonvention: 
7 – Børn med handicap
19 – Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet 23 – Respekt for hjemmet og familien 25 – Sundhed 
26 – Habilitering og rehabilitering

Fokusområde 3: Lige adgang for alle

I Kolding Kommune skal alle mennesker have lige adgang til eksempelvis de offentlige rum, fritids- og kulturlivet samt sundhedstilbud. Det skal ikke være de fysiske forhold, der afgør, om mennesker med handicap kan deltage eller ej. Derfor vil vi løbende forbedre den fysiske adgang til det offentlige rum, ligesom vi skal sikre en god digital adgang, som inkluderer alle.

Adgang ude og inde

Mennesker med handicap skal have adgang til at tage del i det almene samfund. Det kan være bylivet, naturen, kultur- og fritidsaktiviteter, sundhedstilbud, uddannelsestilbud og arbejdsmarked. Uanset hvilket handicap, man har, skal man have lige adgang. Derfor skal vi i Kolding Kommune indrette os således, at der er plads til alle. Vi skal skabe rum for, at mennesker med fysisk funktionsnedsættelse kan bevæge sig rundt i kommunen og tage aktiv del i samfundslivet. Ligeledes skal vi skabe rum for, at mennesker med psykiske sårbarheder har mulighed for at indgå i vores samfund på lige fod med andre. 

Det stiller krav til, at vi udfordrer vores måde at skabe offentlige rum, så vores kommune kan rumme alle mennesker. Vi er bevidste om, at den lige adgang for alle bliver udfordret af forskellige handicap med modstridende behov. Alligevel tror vi på, at vi kan skabe et samfund, som rummer alle. Derfor vil Kolding Kommune arbejde for, at udviklingen af offentlige rum har fokus på løsninger for tilgængelighed for mennesker med fysiske, kognitive og psykiske funktionsnedsættelser. Samtidig skal løsnin-gerne også have æstetiske indslag og styrke den gode arkitektur i byrummet. Derved styrkes kvaliteten af byrummet for os alle.

Digital tilgængelighed og teknologiske hjælpemidler

Digitale løsninger, teknologi og hjælpemidler kan bidrage til at kompensere for et handicap. Ved at anvende digitale løsninger, teknologi og hjælpemidler kan mennesker med handicap opleve, at de møder færre barrierer, og derfor skal kommunen understøtte, at der udbredes gode digitale og teknologiske løsninger og hjælpemidler, der understøtter en god hverdag for den enkelte. Det skal bidrage til øget selv-stændighed og mulighed for at være en del af det almene samfund, så borgeren i højere grad kan handle ud fra egne ønsker og drømme i stedet for at være udfordret af vanskeligheder i hverdagen, som gør den enkelte uønsket afhængig af andre. Samtidig skal løsningerne også bidrage til at udfolde andre dele af livet for mennesker med handicap, så det kan understøtte en øget livskvalitet gennem styrkelse af venskaber, fællesskaber og oplevelse.

Nogle mennesker med handicap har brug for støtte til at opnå digital parathed og digitale kompetencer, som gør dem i stand til at indgå i det digitale samfund. I det omfang den enkelte og dennes familie og netværk ikke har mulighed for at tilgå den digitale verden, skal borgeren understøttes heri gennem hjælp fra kommunen. 

Politisk målsætning

Mennesker med handicap oplever, at Kolding Kommune skaber omgi-velser, som er tilgængelige for alle, og som dermed sikrer fri og lige adgang i det offentlige rum. 
Kolding Kommune har efter princippet om universel design styrket en let og lige adgang til offentlige bygninger, udeområder, transport og information, så mennesker med handicap i højere grad føler sig behandlet lige i forhold til andre. 
Kolding Kommune tilbyder digitale og teknologiske løsninger, som bidrager til, at borgere med handicap føler sig mere selvhjulpne og bedre kan indgå på arbejdsmarkedet, i sociale fællesskaber, oplevelser mv.

Relevante artikler i FN’s handicapkonvention

Fokusområdet skal bidrage til at understøtte kommunens arbejde med følgende artikler fra FN’s han-dicapkonvention: 
9 – Tilgængelighed 
20 – Personlig mobilitet

Fokusområde 4: Samfundet er en del af svaret

Alle mennesker har ønsker til, hvordan de vil udfolde deres liv. De har særlige kompetencer og ressourcer, som kan bringes i spil, og de har særlige behov og drømme, som skal indfries. Kommunen er kun en del af svaret, da der i det omkringliggende samfund også findes tilbud og løsninger, som kan opfylde borgerens behov og ønsker til tilværelsen. På uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet er det vigtigt, at borgerens kompetencer og ressourcer bringes i spil, men også fællesskaber og oplevelser på kultur- og fritidsområdet kan understøtte borgerens personlige drømme, ambitioner og udvikling. 

Uddannelse og arbejde

Alle mennesker har nogle særlige kompetencer og ressourcer, som kan bidrage til samfundet, og som kan bidrage til at udfolde borgerens personlige ambitioner. Derfor er der behov for et godt samarbejde mellem kommunen, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og in-teresseorganisationer om at skabe muligheder for mennesker med handicap. Det kan både være særligt tilrettelagte uddannelsesforløb eller job, eller det kan være støtte til menne-sker med handicap, så de kan indgå i almene uddannelsesforløb og job. 
I Kolding Kommune ønsker vi derfor at se ud-dannelsesinstitutioner og virksomheder som tætte samarbejdspartnere. Uddannelsessystemet skal understøtte den lige adgang for alle borgere, så uddannelserne er rummelige og fleksible og giver mennesker med handicap mulighed for at indgå på lige fod med andre. Kommunen skal bidrage til et rummeligt ar-bejdsmarked og arbejde for at skabe større åbenhed om at ansætte borgere med handi-cap på arbejdspladser. Kommunen skal bygge bro, skabe forståelse og adgang for alle, så det bliver naturligt for uddannelsesinstitutioner og virksomheder at inkludere mennesker med handicap. Ligeledes skal kommunen sikre, at alle borgere har det rette fundament at stå på, når de skal indgå i uddannelse og job. 

Kultur og fritid

I Kolding Kommune skal alle have lige adgang til fællesskaber og aktiviteter i fritiden. Derfor vil vi understøtte mennesker med handicap i at kunne tage del i kultur- og fritidstilbud i hele kommunen. Det gør vi ved at skabe rum for et fritids-, idræts- og kulturliv med plads til alle, så alle kan deltage på lige vilkår. Vi vil understøtte et godt kultur- og fritidsliv for mennesker med handicap ved at skabe en stærk alliance med foreninger, interesseorganisationer, civilsam-fundet og andre relevante aktører. Samtidig vil vi sætte et særligt fokus på frivillighed i forhold til mennesker med handicap. 

Politisk målsætning

Kolding Kommune har et stærkt samarbejde med uddannelsesin-stitutioner og virksomheder, som sikrer, at mennesker med handicap har gode muligheder for at få deres ønskede uddannelse eller job. 

Mennesker med handicap oplever, at Kolding Kommune har et tæt samarbejde med foreninger, inte-resseorganisationer og civilsam-fund med henblik på at skabe lige adgang til fællesskaber i kultur- og fritidstilbud.

Relevante artikler i FN’s handicapkonvention

Fokusområdet skal bidrage til at understøtte kommunens arbejde med følgende artikler fra FN’s han-dicapkonvention: 
24 – Uddannelse
27 – Arbejde og beskæftigelse
30 – Deltagelse i kulturlivet, rekre-ative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt

Fra ord til handling

Idet mennesker med handicap har en bred berøringsflade i kommunen, er det nødvendigt, at store dele af kommunen inddrages i arbejdet med at udvikle handicappolitikken og omsætte den til virkelighed. Derfor har store dele af de faglige områder i kommunen været inddraget i udviklingen af handicappolitikken, ligesom store dele af kommunen også skal bidrage til at udvikle handleplaner og implementere indsatser. 

For at sikre, at politikken omsættes til handling og skaber en reel ændring for mennesker med handicap, skal alle forvaltninger bidrage til at implementere handicappolitikken. Der udarbejdes en handleplan for tværgående initiativer, som kræver samarbejde mellem flere forvaltninger. Handleplanen vil være fleksibel og løbende blive tilpasset den virkelighed, som kommunen og området er i. Derfor er der mulighed for at ændre, tilføje eller fjerne initiativer fra handleplanen, så det er realistisk at implementere initiativerne på en måde, som er hensigtsmæssig for såvel borgere som kommune. Denne handleplan godkendes af Social og Arbejdsmarked medio 2024. 

Samtidig vil der også være en række initiativer, som kun én forvaltning er ansvarlig for. Disse initiativer vil blive udviklet og implementeret af forvaltningerne selv, og de relevante fagudvalg vil i samarbejde med forvaltningen have mulighed for at følge op på initiativerne. 

Kolding Kommune vil i vidt omfang gentænke og udvikle initiativerne sammen med dem, som oplever udfordringer. Det skal bidrage til at sik-re, at initiativerne får effekt for modtageren. Det kan være borgere, pårørende og personalet, men også andre aktører, som arbejder tæt på borgerne.  

Kontakt

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Nicolaiplads 6
6000 Kolding
Telefon 79 79 79 79

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje