Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og strategier Integrationspolitik

Integrationspolitik

Formålet med at have en integrationspolitik handler ikke om at særbehandle minoriteter, tværtimod skal politikken bidrage til, at der gives individuelle tilbud, som sikrer alle borgere, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold, de samme muligheder og rettigheder.

Udgangspunktet er, at alle borgere i Kolding, uanset etnisk tilhørsforhold, mødes med en forventning om, at de deltager aktivt i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i samfundslivet i øvrigt. Ikke etniske danskere skal mødes med en forventning om, at de hurtigst muligt tilegner sig det danske sprog, samt sætter sig ind i og respekterer de værdier og normer, som er i det danske samfund.

At skabe lige muligheder og lige rettigheder medfører, at der er behov for særlige indsatser og initiativer for gruppen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Børn og unge med minoritetsbaggrund skal tidligst muligt tilegne sig det danske sprog.
Der foregår sprogunderstøttende aktiviteter i både dagtilbuddet og skolen, idet mestring af det danske sprog er en væsentlig del af fundamentet for, at den unge kan fortsætte i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet.
Der skal være et tæt samarbejde mellem forældre, børnene, de unge og Kolding Kommunes medarbejdere.

Alle tosprogede børn og deres forældre er en del af et fællesskab. De skal have en reel mulighed for at deltage i sproglige og sociale fællesskaber i tilknytning til dagtilbud og skole.
Samarbejdet skal bygge på etnisk, kulturel og sproglig ligeværdighed.

Sproglig opmærksomhed indgår som en vigtig del af alle aktiviteter i dagtilbuddet.
Børn, der ikke er optaget i daginstitution, sprogvurderes.

Overgangen fra dagtilbud til skole sker i et tæt samarbejde mellem forældre, pædagoger og lærere.
Elever, der ved optagelse i skolen ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at deltage i den almindelige undervisning, henvises til basisundervisning i dansk som andetsprog.

Alle borgere i Kolding Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund skal være en aktiv del af arbejdsmarkedet, enten på eget initiativ eller med den nødvendige støtte.

At komme i arbejde er ikke alene et ansvar for det offentlige, men er en fælles opgave for de berørte borgere, arbejdsmarkedets parter, Jobcenter Kolding og andre frivillige organisationer.

Kvalificeringen til arbejdsmarkedet sker bedst på virksomhederne, derfor skal alle, så vidt det er muligt, være i et aktivt virksomhedsrettet tilbud.
Virksomhederne skal klædes på til at løse de specielle udfordringer, der kan være forbundet med at have borgere med anden etnisk eller kulturel baggrund.

Alle arbejdsmarkedsparate, uanset etnicitet, vil blive mødt med fokus på job og hurtig og tidlig indsats.

Sprogundervisningen skal fokusere på de sproglige færdigheder, som er nødvendige for at kunne begå sig på det danske arbejdsmarked.
Sprogundervisningen skal kombineres med deltagelse i virksomhedsrettede tilbud.
Der er fokus og opmærksomhed på, at alle unge med anden etnisk eller kulturel baggrund påbegynder og gennemfører relevant uddannelse.

Borgere med anden etnisk eller kulturel herkomst vil blive mødt med et fokus på deres ressourcer, udvikling og progression i forhold til at blive en del af arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet.

Der skal være lige adgang til ældreområdets tilbud uanset etnisk, kulturelt eller sprogligt tilhørsforhold.

Alle borgere skal have viden om og være trygge ved at bruge de tilbud, der eksisterer indenfor ældreområdet.

Der skal være fokus på sundhedstilstanden blandt ældre af anden etnisk herkomst.
Alle borgere skal have lige adgang til forebyggende tilbud og behandling i det etablerede sundhedssystem.
Der skal være fokus på differentiering af tilbuddene, særligt på madområdet viser det sig, at ældre med anden etnisk baggrund har brug for differentiering.

Aktiviteter i ældrecentre og i hjemmeplejen tilrettelægges med henblik på at fremme trivsel, sociale relationer, fysisk aktivitet, samt forebygge ensomhed, depression, demens og funktionstab.

Der er fokus på opsøgende indsatser overfor ældre borgere af anden etnisk oprindelse end dansk, for at imødegå sproglige og kulturelle barrierer for deltagelse og kontakt.

Fokus på at anvende eksisterende indsatser i forhold til socialt og økonomisk dårligt stillede borgere/familier.
Formidling af dansk kultur.
Tilbud til mødre om netværk, hvor de får viden om sundhed og eksisterende tilbud i sundhedsvæsenet.
Tilbud om netværk med fokus på sundhed og aktiv brug af Sundhedsambassadører.
Formidling af viden om D-vitaminmangel.
Information om betydningen af sund livsstil hos de etniske foreninger og Grupper.
Individuelle livsstilssamtaler med fokus på overvægt, kroniske sygdomme og Livsstil.
Information omkring tobak, seksuel og mental sundhed på modersmål.

Der skal skabes gode rammer for mødet mellem de etniske minoriteter og det danske fritids-, kultur- og foreningsliv.
De unge skal inddrages tidligt i fritids- og kulturlivet, idet tilknytningen ofte skabes i barn- og ungdommen.

Styrke fritids- og kulturaktiviteterne i områder med mange etniske Minoritetsgrupper.
Inddrage hele byen i udfordringer i udvalgte boligområder, således at der skabes respekt og forståelse mellem byens forskellige borgere.
Det frivillige sociale arbejde skal understøttes.
Understøtte at flere borgere med etnisk minoritetsbaggrund får kendskab til og deltager i frivilligt socialt arbejde.

Via integrationsrådet at inddrage de etniske foreninger i Integrationsprocessen.
Styrke de opsøgende, forebyggende indsatser, hvor grupper af unge eller enkeltpersoner kan kontaktes.

Borgerne mødes med en opfordring til at deltage i lokale aktiviteter.
Der tilbydes familier med behov for det, en koordineret og helhedsorienteret Indsats.
Tæt og udbygget samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen, skolerne og politiet.

Boligpolitikken skal sikre et alsidigt udvalg af attraktive boliger og boligområder for alle gennem alle dele af livet.
Tilbud om egnede boliger til byens borgere. Dette gælder både unge, familier, ældre og etniske minoriteter.
Blandede ejerformer skal modvirke ghettodannelser.

Ejerformerne i nybyggeri skal blandes, således at det er muligt for alle grupper og familietyper at finde attraktive boliger.
Samarbejdet med boligorganisationerne fastholdes og styrkes.

Kolding Kommune vil løbende vurdere behovet for at tage de forskellige redskaber i brug i et aktivt samarbejde med boligorganisationerne.
Nybyggeriet af almen boligbebyggelse skal variere i type og tæthed - der skal øget fokus på tæt/lav bebyggelse.

Kommunen vil løbende vurdere behovet for at tage de forskellige redskaber i brug i et aktivt samarbejde med boligorganisationerne.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje