Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Politikker og strategier Politik for integration og international arbejdskraft

Politik for integration og international arbejdskraft

Arbejdsliv, der integrerer mennesker i Kolding

Politik for integration og international arbejdskraft

I Kolding Kommune vil vi

 • have at flygtninge kommer i arbejde. Flygtninge skal så tidligt som muligt i forløbet ud på en arbejdsplads. Kompetencerne udvikles bedst på en arbejdsplads og tilknytningen til arbejdsmarkedet er en hovedvej til en vellykket integration.
 • have fat i den gruppe af borgere af anden etnisk herkomst, som fortsat ikke er i beskæftigelse.
 • hjælpe virksomhederne når de rekrutterer, så de kan fastholde den udenlandske arbejdskraft.
  At få ægtefællen i job, finde et sted at bo og få børnene i skole er alle vigtige elementer, når en
  familie enten skal flytte til landet eller gerne skal fastholdes i ansættelsen på en virksomhed.
 • give de internationale studerende tilbud om danskuddannelse som en vigtig forudsætning for
  at bosætte sig i Kolding efter endt uddannelse og være en del af virksomhedernes arbejdskraft
  i området.
 • udvikle kultur- og arbejdspladsforståelse hos integrationsborgerne. En nøgle til en mere praktisk
  tilgang til respekt og forståelse, der baner vejen til et fast arbejde. Både for dem der nyligt
  er kommet til som flygtninge, og for dem der har været her i flere år.

Flere virksomheder er afhængige af at have adgang til specialiseret og højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. Vi vil derfor hjælpe virksomhederne med at sikre det bedst mulige udgangspunkt for, at hele den tilflyttede familie får en god start på livet i Kolding. Vi hjælper med, at de finder bolig, begynder på danskuddannelse og med at finde job til ægtefællen, der ofte er fulgt med til Danmark uden at have et job men ofte besidder mange kvalifikationer og kompetencer. 

Kolding Kommune er en studieby, hvor der på flere uddannelsesinstitutioner og flere studier deltager udlændinge. Under deres studie deltager de aktivt i studielivet. Integrationen i arbejdslivet sker bl.a. ved at de kan understøttes i en adgang til praktik under studiet, studiejob. Uddannelsesinstitutionerne har en dygtig indsats for at vejlede de studerende til efterfølgende job, og her er det væsentligt, at beskæftigelsesindsatsen tilbyder sig, for at spille sammen med indsatsen.

Det er vigtigt også med de senere års fokus på sameksistens og beskæftigelse og mindre parallelsamfund at flere med etnisk herkomst kommer i arbejde. Uanset hvor længe du har boet i Kolding, vil vi bringe de potentialer og de skjulte kompetencer der er i denne gruppe i spil i et arbejdsliv. Også her i denne gruppe af borgere er de mange, som gerne vil have et arbejde.

Vi ser arbejdslivskulturen som et vigtigt omdrejningspunkt for en vellykket integration og vil i højere grad understøtte det iværksættergen, vi også ofte møder i andre kulturer og fra andre traditioner med arbejdslivet. Da en stor del af denne gruppe påbegyndte deres integrationsindsats, var der lav eller ingen særlig fokus på at få synliggjort og meritoverført deres uddannelser og kompetencer til danske forhold. Det vil vi rette et fornyet fokus på. Vi vil arbejde med hele familien med et særligt fokus på at få kvinderne i arbejde. Vi vil bygge bro mellem kulturer.

At kvalificere til arbejdslivet sker bedst ude i virksomhederne, og derfor skal alle, så vidt som muligt, ud i et aktivt virksomhedsrettet tilbud så hurtigt som muligt. At mestre det danske sprog er ligeledes en helt central forudsætning for at kunne begå sig i arbejdslivet og på uddannelsesstederne. Derfor skal vi løbende prioritere at uddanne i dansk og træne i sprog ude i virksomhederne som et helt naturligt element i at integrere i arbejdsliv. Samtidig med det er der et liv ved siden af, hvor civilsamfundet spiller en vigtig rolle.

Vi vil arbejde med unge flygtninge, så de så hurtigt som muligt opnår de fornødne kompetencer til at indgå i arbejdslivet og dermed komme virksomhedernes behov i møde. Vores integrationsindsats har derfor fokus på, at de unge uddanner sig og får opbygget de nødvendige kompetencer og sproglige færdigheder til at indgå som en kompetent og aktiv del af arbejdslivet.

 • Virksomhederne får aktiv hjælp og støtte til at modtage udenlandsk arbejdskraft.
 • Internationale studerende får bedre mulighed for bosætning i Kolding.
 • Alle uanset etnisk oprindelse bidrager gennem et aktivt arbejdsliv.
 • Det danske sprog er en naturlig del af integrationen og arbejdslivet.
 • Uddannelse er vejen til et godt arbejdsliv.
 • Aktivt samarbejde med civilsamfundet i Kolding.
 • Borgere med anden etnisk herkomst skal indgå i og bidrage værdifuldt til aktive og meningsfulde fællesskaber i civilsamfundet i Kolding.

 • Internationale studerende og udenlandsk arbejdskraft.
 • Målrettet opkvalificering og virksomhedsindsats inden for særlige brancher.
 • Uddannelse for unge flygtninge.
 • Vejen til job gennem forståelse for arbejdspladskultur.
 • Målrettet indsats overfor integrationsborgere på kanten af arbejdsmarkedet.
 • Samarbejde med civilsamfundet og foreninger.
 • Borgerbudgettering.
 • Forstærket beskæftigelsesindsats i Skovparken og Munkebo.

 • Vi hjælper virksomhederne med jobformidling for medarbejdere med udenlandske ægtefæller.
 • Vi tilbyder danskuddannelse for internationale studerende og udenlandsk arbejdskraft i tæt samspil med uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne.
 • I samarbejde med uddannelsesinstitutionerne hjælper vi de internationale studerende til netværk og kontakt med virksomhederne.
 • Jobrettet indsats og opkvalificering til integrationsborgere gennem brancherettede forløb.
 • Et forstærket og vedholdende job- og uddannelsesfokus for ledige i Skovparken og Munkebo.
 • IGU som indslusning til uddannelse eller job.
 • Danskuddannelse og sprogtræning til flygtninge i tæt og fleksibelt samspil med borger og arbejdsgiver.
 • Projekt omkring kulturforståelse på arbejdspladsen.
 • Forebyggelse af negativ social kontrol og radikalisering.
 • Netværk og samarbejder med relevante aktører i civilsamfundet i konkrete projekter.
 • Rådgive og hjælpe til opstart af selvstændig virksomhed indenfor brancher med vækstpotentiale.
 • Sikring af meritvurdering af udenlandske uddannelser.

 

I forbindelse med budgettilpasningen i 2019 er der foretaget justeringer af indsatserne, der betød, at de i høj grad blev nedskaleret. Der vil derfor ikke blive igangsat nye initiativer som tidligere, men ved henvendelser om konkrete initiativer fra borgere og virksomheder vil der blive samarbejdet om en fælles løsning.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje