Skip til hoved indholdet

Har du brug for hjælp i hjemmet

Er du ude af stand til, eller har vanskeligt ved at klare daglige gøremål i din hverdag, kan du søge om rehabilitering eller hjælp, for at din hverdag kommer til at fungere igen.

Hjælpen bygger på:

 • At vi kun i samarbejde med dig kan finde frem til, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.
 • At vi mennesker bevarer selvværd og får det bedre både fysisk og psykisk, når vi fortsat selv klarer nogle af hverdagens opgaver.

Afhængig af hvilken form for hjælp, du har behov for, kan der være konkrete kriterier, der er afgørende for, om du er berettiget til hjælpen. De kriterier er beskrevet under de forskellige former for hjælp.

Hvis du vil søge om hjælp eller ønsker en ændring i din hjælp, skal du henvende dig til Senior- og Sundhedsrådgivningen – se kontaktoplysningerne i bunden af siden.

Rådgiverne i Senior- og Sundhedsrådgivningen der visiterer til alle ydelser på seniorområdet ud fra kvalitetsstandarderne. Du kan læse mere om serviceniveauet på siderne:

Hjemmehjælp

Midlertidigt ophold, Aflastning som dagtilbud

Hjælp til særlige opgaver

Ældrebolig og plejehjem

Forebyggende hjemmebesøg

Kørsel

Senior- og Sundhedsrådgivningen tager imod henvendelse fra dig.

Sammen finder vi frem til dit behov for støtte i hverdagen

Når du henvender dig om hjælp i Senior- og Sundhedsrådgivningen, vil en rådgiver sammen med dig, få et overblik over din aktuelle situation, og hvad du har vanskeligt ved.

Rådgiveren vil spørge ind til, hvad der er vigtigt for dig i din hverdag, og hvilke forventninger og forhåbninger, du har til fremtiden.

Afklaring af din nuværende situation, og dine ønsker for fremtiden, kan foregå gennem en eller flere samtaler, enten telefonisk eller ved en personlig samtale i Senior- og Sundhedsrådgivningen eller i dit hjem.

Afklaringen kan også indeholde afprøvninger, samt råd og vejledning om udførelse af forskellige daglige opgaver i dit hjem.

I afklaringen vil du kunne møde en rådgiver, en trænende terapeut, en ergo/fysioterapeut eller en forebyggende medarbejder.

Det er rådgiveren, der vil træffe den endelige afgørelse ud fra:

 • De oplysninger, der er kommet frem under samtaler og afprøvninger med dig.
 • Dine og dine nærmestes evner og muligheder.
 • Lovgivningen.
 • Kolding Kommunes serviceniveau.
 • Andre muligheder i dit nærområde.

Senior- og Sundhedsrådgivningen tager også imod henvendelser fra kommunens mange samarbejdspartnere, der uden tilknytning til en bestemt sag, har brug for råd og vejledning.

Når du bliver bevilget hjælp fra indgangsteamet efter første henvendelse, får du tilknyttet en rådgiver og får udleveret telefonnummer til rådgiveren.

Her du efterfølgende brug for at få ændret i din hjælp, pga. ændringer i den situation, eller har spørgsmål til din bevilling, kan du kontakte din rådgiver i Senior- og Sundhedsrådgivningen mandag - fredag mellem kl. 8.30 og 9.30.

Du er velkommen til at have en bisidder med, til at hjælpe dig med at uddybe din ansøgning.

Bisidderen kan være en pårørende eller en god ven. Bisidderen kan ikke være en medarbejder fra den kommunale eller private leverandør af hjælp i hjemmet.

Ældrerådet i Kolding Kommune kan også hjælpe dig med en bisidder. Læs mere om Bisidderordningen.

Hvis du ikke er tilfreds med den kontakt, du har haft med kommunen, er du velkommen til at rette henvendelse til Senior- og Sundhedsrådgivningen.

Det kan enten være i forbindelse med den afgørelse, der er truffet omkring dit behov for hjælp, eller den hjælp du modtager.

Der følges løbende op på kvaliteten, af de indsatser du modtager.

Opfølgningen består blandt andet i tilsynsbesøg hos modtagere af hjemmehjælp, samt hos leverandøren.

Resultatet af tilsynets undersøgelser behandles af Enhed for kvalitet og læring, som også sørger for at handle på eventuelle behov for forbedringer af hjælpen.

Hvis du er bevilget hjemmehjælp, kan du få hjemmehjælp i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune, f.eks. i forbindelse med ferie eller besøg hos familie.

Du skal først og fremmet kontakte visitationen i din bopælskommune. De vil derefter kontakte din midlertidige opholdskommune, og aftale tilbuddet om hjælp.

Det er din midlertidige opholdskommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

Spørgsmål vedrørende udførelse af hjemmehjælp eller sygepleje bedes rettet direkte til din leverandør. Kontaktinformation er i din Samarbejdsbog eller i det udleverede informationsmateriale.

Praktiske oplysninger

Vi behandler din ansøgning så hurtigt som muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være 10 hverdage ved hjemmehjælp til praktiske opgaver, 5 hverdage ved hjælp til personlig pleje, og op til 30 hverdage ved boligansøgninger.

Ved akut behov, træffes afgørelse inden for få dage.

Når din ansøgning om rehabilitering eller hjælp er behandlet modtager du en afgørelse fra kommunen, der fortæller, hvad du er bevilget, hvad formålet med hjælpen er, samt eventuelt for hvilken periode hjælpen gives.

Hvis du ikke bevilges alt den hjælp du har søgt om, vil du få en begrundelse for dette og en klagevejledning.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse og ønsker at klage, kan inden for 4 uger klage over afgørelsen. 

Klagen sendes til:

Senior- og Sundhedsrådgivningen, Ålegården 2-4, 6000 Kolding, på mail ssr@kolding.dk  eller du kan ringe på tlf. 79 79 84 50 og give din klage mundtligt.

Klagen skal være modtaget inden kontortidens ophør på klagefristens sidste dag. Hvis kommunen efter en genvurdering af sagen fastholder afgørelsen, bliver sagen sendt til behandling i Ankestyrelsen.

Du skal kontakte rådgiver, hvis der sker ændringer i din situation, som gør, at du ikke længere har behov for hjælp i samme omfang, som den du er bevilget. Der kan eksempelvis være tale om ændringer i dit helbred, eller ændringer i din husstand.

Kolding Kommune, og de private leverandører af hjemmehjælp, registrerer relevante oplysninger omkring din bevilling, og levering af hjælp.

Du har ret til at få indsigt i de registrerede personoplysninger, og du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. Du har ret til at få indsigt i sagens akter, og har derfor mulighed for at søge om aktindsigt.

Som pårørende kan du også få aktindsigt, hvis du har et skriftligt samtykke fra den person aktindsigten vedrører.

Du kan få læseadgang til dine data i kommunens elektroniske omsorgssystem via Nexus Borger. Her kan du blandt andet se oplysninger om besøg og journalnotater.

Nexus borger findes på 

Kolding Kommune er ansvarlig for de personoplysninger vi har modtaget om dig. Mere om databeskyttelse

De beskrevne hjælpemuligheder, bevilges efter forskellige paragraffer i Serviceloven. I nedenstående liste kan du se, hvilke hjælpemuligheder, der bliver bevilget efter hvilke paragraffer.

 • Aktivitetstilbud  § 79
 • Forebyggende hjemmebesøg § 79a
 • Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice § 83
 • Rehabilitering = træning af hverdagens opgaver i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje § 83a
 • Aflastning og afløsning § 84
 • Midlertidigt ophold § 83 eller § 86
 • Bytteret § 83
 • Selvvalgte hjælpere § 94
 • Private hjælpere § 95
 • Aktivitetstilbud § 104
 • Nødkald § 112
 • Kørsel til kommunens tilbud § 117
 • Hjælp fra en nærstående i din sidste tid § 119, § 120
 • Tilbagebetaling ved forkerte eller manglende oplysninger § 164
 • Handicapkørsel - Lov om Trafikselskaber § 11
 • Kørsel til læge - Sundhedsloven § 170
 • Oplysnings- og tilbagemeldingspligt - Retssikkerhedsloven § 11, stk. 2.

Kontakt

Senior- og Sundhedsrådgivningen

Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.30 - 11.30.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje