Skip til hoved indholdet

Sorter og anmeld dit byggeaffald

Skal du bygge om eller renovere, skal du huske at anmelde dit byggeaffald senest 14 dage før, arbejdet går i gang. 


Bygherre skal anmelde byggeaffald når:

 • Et bygge- eller nedrivningsprojekt medfører mere end 1 ton affald
 • Der skal fjernes materialer med asbest. Ligger din ejendom i Kolding Kommune, henter vi dit affald med asbest eller eternit, dog ikke støvende asbest.
 • Der skal udskiftes materialer fra perioden 1950-1977, da termoruder, fugemasse og maling kan indeholde PCB


Vi skal have anmeldelsen senest 14 dage før, arbejdet går i gang. 

Hører du ikke fra Redux –  Affald og Genbrug inden for 14 dage efter anmeldelse af byggeaffald, kan du gå i gang med dit byggeprojekt under forudsætning af, at du har indhentet evt. andre relevante tilladelser (fx nedrivningstilladelse).


Vær opmærksom på:

 • Du skal ofte sende supplerende dokumentation med. 
 • Det er altid bygherrens ansvar at anmelde affaldet. Så selvom en privatperson har en håndværker eller entreprenør til at udføre arbejdet, er anmeldelsen stadig bygherres ansvar.


Skulle det ske, at du ikke har fået anmeldt byggeaffaldet i tide, skal du hurtigst muligt udfylde anmeldelsen og derefter kontakte os, Redux – Affald og Genbrug, på 79 79 71 00.

Før, under og efter byggeprojektet: Sådan arbejder du med byggeaffaldet

Hvis dit hus er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, kan du risikere, at der er PCB i en række af materialer, fx maling, fugemasse og termoruder, som skal håndteres særskilt.

På tegningen af huset kan du se, hvilke 12 områder af bygningen du skal være opmærksom på (klik på huset):

Husets udvendige side
 1. Skorsten: Belægninger i skorstenen kan indeholde tjærestoffer.

 2. Tagbeklædning og inddækning: Eternit, skiferplader og tagpap kan indeholde asbest.Glaseret tegl og blyinddækning kan indeholde tungmetaller.

 3. Vinduer og døre: Elastiske fuger og rudelim kan indeholde PCB. Eternitsålbænke og branddøre kan indeholde asbest. Plastvinduer og døre kan indeholde PVC. Termoruder kan indeholde PCB.

 4. Tagrender og nedløbsrør af galvaniseret metal kan indeholde tungmetaller. Plastrender og rør kan indeholde PVC.

 5. Facade og sokkel:Maling og elastiske fuger kan indeholde PCB. Eternitplader og fiberbeton kan indeholde asbest. Facademaling kan indeholde tungmetaller. Sokkelmaling kan indeholde tjærestoffer.

Husets indvendige side
 1. Indervægge og lofter:Elastiske fuger og maling kan indeholde PCB. Loftsplader, fliseklæber og brandhæmmende beklædning kan indeholde asbest. Maling og glaserede fliser kan indeholde tungmetaller.

 2. Toiletter og håndvaske: Sanitet kan indeholde tungmetaller.

 3. El-kabler kan indeholde PVC.

 4. Lysstofrør og sparepærer kan indeholde PCB og tungmetaller.

 5. Kloak- og afløbsrør kan indeholde PVC.

 6. Gulve: Maling (især slidstærk) kan indeholde PCB.
  Gulvbelægninger, støbte gulve og fliseklæber kan indeholde asbest. Maling og glaserede fliser kan indeholde tungmetaller. Vinylgulve kan indeholde PVC.

 7. Rør, faldstammer og kabler: Rørisolering kan indeholde asbest. Telekabler, faldstammepakninger og termostater kan indeholde tungmetaller.

 • Du skal sørge for at sortere byggeaffaldet i løbet af dit byggeprojekt.
 • Faktisk er det en rigtig god ide, hvis du allerede begynder at tænke på, hvordan du skal håndtere byggeaffaldet, inden du går i gang med opgaven. 
 • Du har også pligt til at sortere både forurenet og farligt affald fra, fx asbest, trykimprægneret træ, maling, tungmetaller, klorparafiner og kulbrinter.
Du kan på diagrammet se, hvordan du nemmest kommer igennem processen:

Som minimum skal du sortere disse typer materialer:

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt.

Derudover vil du ofte også kunne sortere:

 • PVC - genanvendeligt
 • Træ
 • Plast
 • Emballageaffald
 • Haveaffald

Affaldet skal sorteres på det sted, hvor nedrivningen eller renoveringen foregår. Det øger kvaliteten af det bygge- og anlægsaffald, der kan genbruges eller genanvendes. Samtidig bliver der mindre affald til forbrænding og deponering (nedgravning af affald).

Særlige regler for termoruder

Hvis der er termoruder i affaldet, skal du sortere dem fra, så de kan genbruges, forberedes til genbrug eller genanvendes.

Termoruder, der ikke er egnede til genbrug eller genanvendelse, skal destrueres eller afleveres til deponi – fx når de indeholder PCB. Som borger kan du skrive på vinduet, hvis det indeholder PCB, inden du afleverer det på genbrugspladsen i containeren til vinduer. Som virksomhed skal du aflevere PCB-holdige vinduer til en modtager, der er godkendt til at håndtere denne type byggeaffald.

Du skal desuden sikre, at alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern er sorteret fra, herunder at materiale, der indeholder PCB er identificeret og frasorteret nedenstående fraktioner:

• Natursten, f.eks. granit og flint.
• Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
• Beton
• Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton

Borger

Som borger har du pligt til at aflevere genanvendeligt bygge- og anlægsaffald uden farlige stoffer på genbrugspladsen.

Virksomheder

Som virksomhed kan du, foruden at aflevere på genbrugspladserne, også vælge at håndtere dit genanvendelige bygge- og anlægsaffald via de aktører, der er registreret i Energistyrelsens affaldsregister.

Udover genanvendelige materialer vil der ofte opstå affald som anvises af Kolding Kommune:

 • Forbrændingsegnet affald til Energnist I/S, Kolding
 • Deponeringsegnet til godkendt modtager, herunder Deponi Syd I/S
 • Affald til specialdeponi
 • Øvrigt farligt affald

Du må opbevare bygge- og anlægsaffald i op til 1 år, så længe du overholder disse to regler:

 1. Affaldet må ikke være forurenet. Det betyder, at der skal være en høj grad af sikkerhed for, at affaldet ikke indeholder forurenende stoffer, der kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. 
 2. Affaldet må ikke flyttes. Det skal således opbevares på det sted, hvor nedrivning eller renovering er sket.

Ikke forurenede sten-, tegl- og betonmaterialer eller blandinger heraf, kan efter forarbejdning og uden tilladelse anvendes som erstatning for primære råstoffer.

Med forarbejdning menes nedknusning til en materialestørrelse svarende til primære råstoffer (fx materialer der ønskes anvendt som erstatning for bundsikringsgrus, nedknuses til en materialestørrelse 0 – 80 mm).

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar som bygherre at sikre, at anvendelsen af materialerne ikke er i strid med loven, herunder bl.a. Byggeloven, Planloven, Natur- og Miljøbeskyttelsesloven.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug
Bronzevej 3
, 6000 Kolding

Telefontider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30

Følg vores nyhedsbrev

Selvbetjening:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje