Skip til hoved indholdet

Private pasningsordninger

- henvendt til forældre

  Hjem Borger Familier og børn Dagtilbud Privat pasning Private pasningsordninger

I Kolding Kommune findes der en række private pasningsordninger, som kan modtage børn fra 0 år og frem til skolestart. En selvstændig privat pasningsordning, passer op til 5 børn i eget hjem, hvor du kan købe en plads til dit barn. Denne ordning omfatter ikke en au-pair-person.

Kolding kommune har ikke arbejdsgiverforpligtelsen over for den private pasningsordning, men kommunen godkender og fører tilsyn i den private pasningsordning.

Du kan kontakte den tilsynsførende dagplejekonsulent på:

Telefon: 79792823 (man-torsdag kl. 8.00-15.00; fredag kl. 8.00-14.00)

Mail: dagplejen@kolding.dk

Vilkårene der gør sig gældende i den private pasningsordning beror alene på en aftale mellem den private pasningsordning og forældre og fremgår af den pasningsaftale, der indgås inden opstart.     

Her kan du læse mere om den enkelte private pasningsordning.

Du skal henvende dig direkte til den private pasningsordning, hvis du ønsker at få dit barn passet der.

Husk du kan ikke få tilskud til privat pasning, hvis du er på barsel (med det barn, der har pladsen i den private pasningsordning). Ej heller i en indkøringsfase. 

Der gives stadig tilskud, hvis du/I er på barsel med et søskendebarn.

I Kolding Kommune godkendes private pasningsordninger efter samme retningslinjer og kriterier som kommunale dagplejere jf. dagtilbudslovens § 21, stk. 2 og 3. Kolding Kommune vil foretage en individuel helhedsvurdering af den enkelte private pasningsordning – både i forhold til de fysiske rammer, og i forhold til børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer.

De fysiske rammer:

Ved godkendelsen vurderer Kolding Kommune de fysiske rammer således boligens indretning og størrelse samt udendørsarealer er forsvarlige i forhold til børnenes sundhed, sikkerhed og udvikling. Godkendelse foretages på baggrund af et indledende boligbesøg samt en endelig boliggodkendelse inden opstart.

Børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer:

Kolding Kommune vurderer tillige om børnepasseren kan godkendes. Ved godkendelsen vil der blive foretaget en individuel vurdering af den enkelte børnepassers faglige og personlige kvalifikationer. Denne vurdering foretages på baggrund af en samtale. I vurderingen indgår blandt andet oplysninger om børnepasserens erfaring med og egnethed i forhold til samvær med børn. Derudover stiller Kolding Kommune krav om at børnepasseren skal være fyldt 18 år og have børne- og straffeattester uden forhold der hindrer pasning af børn på forsvarlig vis. Der hentes desuden børne- og straffeattester på hjemmeboende børn over 15 år, ægtefælle, samlever mm. 

Afgørelse om godkendelse:

Der gives en foreløbig godkendelse efter første boligtjek og samtale samt indhentelse af børne – og straffeattester. Herefter kan den private pasningsordning indlede kontakten med borgere. Den endelige godkendelse modtager den private pasningsordning efter sidste boliggodkendelse såfremt boligen er i orden - og først her kan den private pasningsordning startes op.

Tilladelsen kan inddrages, hvis der viser sig forhold i din private pasningsordning, der ikke er forsvarlige og forenelige med dagtilbudslovens § 78 og 79.

Hovedsproget i den private pasningsordning skal være dansk, og pasningen skal tilrettelægges så børnene sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for - og oplevelse med demokrati.

Den private pasningsordning skal, som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med - og integration i det danske samfund.

Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, og skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Tilsyn

Kolding kommune fører tilsyn med private pasningsordninger efter gældende lovgivning 4 gange om året. Tilsyn i private pasningsordninger har karakter af både anmeldte og uanmeldte besøg. Der gennemføres herudover også en sikkerhedsvurdering af den private pasningsordning hvert år. Det er Kolding Kommunes dagplejekonsulenter, der fører tilsyn og foretager sikkerhedsvurdering i de private pasningsordninger. 

Tilsyn skal sikre, at den private pasningsordning lever op til gældende lovgivning og er i overensstemmelse med det serviceniveau, som Kolding kommune fastsætter.

Formålet med tilsynet er, i samarbejde med den private pasningsordning, at sikre børnenes læring, trivsel og udvikling. Herunder at finde frem til løsninger på opgaver og udfordringer i arbejdet med børn og forældre.

Tilsynet er udviklingsorienteret og baseret på observationer af praksis og dialog mellem den private pasningsordning og dagplejekonsulenten. Dagplejekonsulenten dokumenterer sit tilsyn skriftligt efter hvert tilsyn.

Hvis dit barn er i pasning i en anden kommune end bopælskommunen, vil tilsynet blive varetaget af pasningskommunen såfremt der ligger en aftale med den pågældende kommune.

Læs om rammerne for det pædagogiske tilsyn

Der kan søges om tilskud fra kommunen til at benytte en godkendt privat pasningsordning. Ansøgning skal ske via mitkolding.kolding.dk. Husk at vedhæfte den pasningsaftale der er indgået med den private pasningsordning.

Pasningsaftalen skal indeholde, start og slutdato for indmeldelsen, takst pr. mdr. og en underskrift fra den private pasningsordning.

Der kan ikke søges tilskud til privat pasningsordning, hvis man samtidigt modtager barselsdagpenge/orlov. Ej heller i en indkøringsperiode.

Ved ændring, ophør eller flytning til en anden kommune, har du som forældre pligt til at meddele ændringerne til Pladsanvisningen pr. mail pladsanvisningen@kolding.dk .

Kolding Kommune yder tilskud til børn i alderen fra 26 uger til skolestart.

Tilskuddet udgør 75 % af din udgift til din private pasningsordning, dog max i 2024: 

 • 7.109 kr. for 0 - 2 årige
 • 4.322 kr. for 3 - 5 årige (fra den første i den måned barnet fylder 3 år og frem til skolestart)

Der skal søges forud og senest 2 måneder før barnet starter hos den private pasningsordning, for at tilskuddet kan udbetales rettidigt. Der ydes ikke tilskud med tilbagevirkende kraft. Tilskuddet er omfattet af reglerne om søskendetilskud. Der kan jf. dagtilbudsloven ikke søges om økonomisk fripladstilskud til private pasningsordning.

Hvis den private pasningsordning bliver syg og får udbetalt sygedagpenge, er det vigtigt at Pladsanvisningen bliver informeret, da tilskuddet ophører i forbindelse med sygemeldingen.

Tilskuddet udbetales månedsvis bagud til ansøgers NEM-konto.

Kolding kommune skal forud for godkendelse af pasningsaftalen orientere forældrene om forskellen mellem private pasningsordninger efter dagtilbudslovens §78 og dagtilbud efter dagtilbudslovens §19, stk.2-5 og §21, stk. 2 og 3.

Private pasningsordninger er ikke sidestillet med et dagtilbud og derfor ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§7-44.

 • I de private pasningsordninger er der ikke krav om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner.
 • Der er ikke krav om formaliseret forældreindflydelse.
 • Der er ikke krav om en sprogvurdering af barnet ved 3-års alderen og heller ikke krav om sprogvurdering i 2-års alderen, hvis der er truffet beslutning om at fremrykke sprogvurderingen og sprogstimuleringen.
 • Den private pasningsordning er selv ansvarlig for samarbejdet med PPR og andre myndigheder, herunder indstillinger. 
 • På dage, hvor den private pasningsordning holder ferie eller lukket, eller hvis pasningsordningen er ramt af sygdom, er der ikke krav om at tilbyde alternativ pasning. Det er forældrenes eget ansvar at sørge for pasning af deres barn, når der ikke tilbydes alternativ pasning.
 • I private pasningsordninger kan barnet opsiges fra pladsen, hvilket ikke gør sig gældende i dagtilbud.
 • Der ydes ikke fripladstilskud til privat pasning.

Kolding kommune vil gøre opmærksom på, at ovenstående kan være tilstede i nogle private pasningsordninger.

Hvis du ønsker at skifte fra privat pasningsordning til kommunal pasning eller omvendt, er det vigtigt, at du er opmærksom på udmeldelsesfrister.

Hvis du, som forælder får tilskud til pasning hos en privat pasningsordning og i stedet ønsker at få dit barn passet i et kommunalt dagtilbud - ophører tilskuddet til privat pasning den dag, hvor barnet får en plads i det kommunale dagtilbud.

Det samme gør sig gældende, såfremt du har et barn i et kommunalt dagtilbud og vil skifte til pasning hos en privat pasningsordning - her giver kommunen først tilskud til den private pasningsordning efter endt opsigelsesperiode i det kommunale dagtilbud.

 

Her finder du en skabelon til en aftale mellem forældre og den private pasningsordning.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje