Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familier og børn Dagtilbud Skal du have pasning af dit barn? Økonomisk tilskud til børnepasning

Økonomisk tilskud til børnepasning

Du kan søge om økonomisk friplads (indkomstafhængigt tilskud) til kommunale daginstitutioner, kommunal dagpleje og kommunale SFOér. 

Kan jeg få friplads i 2023? Sådan er reglerne

Hvis din hustands samlede indkomst er under 601.200 kr. har du mulighed for at søge om friplads. Tilskuddets størrelse er afhængig af hustandens indkomst. 

Hvis din hustands samlede indkomst er under 193.501 kr. om året, er du berettiget til fuld friplads. Her betaler du ikke selv noget for pasning. 

Hvis din hustands samlede indkomst er mellem 193.501 og 601.199 kr. om året, er du berettiget til delvis friplads. Her betaler du selv en del af prisen for pasning

Når dit barn er indmeldt i et kommunalt pasningstilbud eller en privat institution, har du mulighed for at søge om friplads. 

 • Din friplads vil gælde fra den 1. i måneden efter ansøgning.
 • Du kan ikke søge om friplads tilbage i tiden.
 • Di skal altid søge om friplads i den kommune, som du bor i. 
 • Der ydes ikke økonomisk fripladstilskud til privat pasningsordning. 

Hvis dit barn skifter fra en pasningstype til en anden, skal du ikke søge om friplads igen. 

Du skal kun lave en ny ansøgning, hvis din indkomst ændre sig, eller hvis der er ændringer i dine familieforhold. 

Når du har givet besked om ændringer i din indkomst eller ændringer i dine familieforhold ved indsendelse af ny ansøgning på NemPlads, ændre vi din friplads fra den 1. måneden efter ansøgningen. Derefter sendes en ny bevilling. 

Vi forbeholder os retten til at efterregulere din friplads med tilbagevirkende kraft. Det gør vi, hvis du er blevet samlevende, og du ikke har givet Pladsanvisningen besked om det ved enten at stoppe din friplads eller indsende en ny ansøgning. 

HUSK: det er ikke tilstrækkeligt, at du giver besked om ændringer i økonomien eller hustanden til andre instanser i Kolding Kommune eller til skattestyrelsen.

Din hustandsindkomst udgør al skattepligtig indkomst. 

Når du laver en ansøgning om friplads, skal du indtaste din husstands samlede månedsindkomst før skat, men efter AM-bidrag. 

Eksempel: 
Månedsindkomst på 18.000 kr. - 1.400 kr. (8% i AM bidrag) = 16.600 kr.
Omregnet til årsindkomst: 16.600 kr. x 12 = 199.200 kr.  

Særligt for studerende

Er du studerende, og har du taget et SU-lån, skal det ikke medregnes i indkomstgrundlaget. Har du derimod et arbejde ved siden af dine studier eller i ferieperioder, har det betydning for størrelsen af det fripladstilskud, som du er berettiget til at modtage i de pågældende måneder.

Særligt for selvstændige

Er du selvstændig, bevilliger vi din friplads ud fra dit forventede årsresultat på din forskudsopgørelse. Når året er omme vil vi bede dig indsende regnskab. Du vil modtage en efterregulering, hvis dit faktiske årsresultat ikke stemmer overens med din forskudsopgørelse.

Hvis du har mere end et barn under 18 år boende i din hustand, når du søger om friplads, vil du automatisk få fratrukket 7.000 kr. i det samlede indkomstgrundlag for hvert barn ud over det første.

Hvis din aktuelle månedsindkomst omregnet til årsindkomst er på 193.501 kr. eller derunder:

 • Du er berettiget til fuld friplads efter ansøgning. Vi opkræver dig derfor ikke for børnepasning.

Hvis din aktuelle månedsindkomst omregnet til årsindkomst er mellem 193.501 kr., og 601.199 kr.:

 • Du berettiget til delvist økonomisk friplads efter ansøgning.

Hvis din aktuelle månedsindkomst omregnet til en årsindkomst er over 601.200 kr.:

 • Du er ikke berettiget til at modtage økonomisk friplads.

Vi beregner fripladstilskud før et eventuelt søskendetilskud og desuden før et eventuelt bevilget behandlingsmæssigt- eller socialpædagogisk fripladstilskud

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Boernepasning/Oekonomisk-fripladstilskud-soeskendetilskud-og-andre-tilskud

Find ud af, hvor meget du er berettiget til i friplads

Fripladsskala

Fradrag for enlige

Bor du alene med et eller flere børn, og er du eneforsørger, så trækker vi 67.719 kr. fra din husstands samlede indkomst, inden vi beregner dit tilskud. Det betyder, at dit tilskud vil blive højere.

For at få tilskud som enlig skal du aktivt søge om friplads. 

Er du gift, skal du søge friplads med din ægtefælle, også selvom I ikke bor sammen. Her vil du ikke være berettiget til fradrag for enlige.

"Man betragtes som samlevende, når man har fælles husførelse med en anden voksen, som man kan indgå ægteskab med. Ved fælles husførelse forstås, at man har økonomiske og/eller praktiske fordele, der kan sidestilles med de fordele gifte og samlevende har. Det vil sige at være to om at betale faste og løbende udgifter og ved at være to om at udføre det praktiske arbejde i hjemmet (fx indkøb, madlavning, rengøring, havearbejde, hente/bringe børn)".

Det er ikke kun folkeregisteradressen, der er afgørende. Man kan betragtes som samlevende, selvom man har hver sin adresse

Find mere information her:

Vejledning - enlig eller samlevende forsørger 

Samlevende

Hvis et barn kun bor sammen med den ene forælder og denne er gift eller samlevende:

 • Så beregner vi tilskud til fripladsen ud fra husstandens samlede indkomst.

Hvis et barn bor lige meget hos begge forældre:

 • Så beregner vi tilskuddet ud fra den samlede husstandsindkomsten hos den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Husk at give besked når der er ændringer i din husstand!

Hvis du bliver gift eller bliver samlevende, skal du med det samme benytte mitkolding.kolding.dk til enten at stoppe din fripladsansøgning eller lave en ny. Det er ikke nok at Udbetaling Danmark eller andre i kommunen ved det. 

Hvis du ikke giver os besked, vil der på et senere tidspunkt blive lavet en regulering af din friplads.

Jeg har fået genberegnet min friplads - hvad betyder det? 

Kommunen får hver måned automatisk besked fra Skattestyrelsen, hvis din indkomst ændre sig. Hvis ændringen har betydning for din friplads, bliver din betaling automatisk reguleret or hver enkelt måned. 

Vi genberegner din friplads løbende, både hvis din indtægt stiger eller falder mindst fem trin på fripladsskalaen i forhold til den indtægt, du har fået bevilliget friplads efter. 

De fem trin svarer til en ændring i din husstands samlede indkomst på cirka 2.000 kr. (2022 takst) før skat pr. måned.

Fripladsskala

Hvis du skal betale mere, fordi din husstands samlede indkomst er højere end din bevilling, modtager du et brev om ændringen. Er du uenig i den regulering, vi har sendt til dig, har du mulighed for at gøre indsigelse senest 8 dage efter, at du har modtaget brevet. Det kan du gøre ved at kontakte pladsanvisningen pr. mail eller telefon.

Skal du have penge tilbage, fordi din husstands samlede indkomst er lavere end din bevilling, vil du også modtage et brev. Er du uenig i den regulering vi har sendt til dig, har du mulighed for at gøre indsigelse senest 8 dage efter, at du har modtaget brevet. Det kan du gøre ved at kontakte pladsanvisningen pr. mail eller telefon.

Der vil gå op til 3 måneder, før din betaling bliver reguleret. 

Eksempel: januar måneds tilskud bliver genberegnet i februar måned og bliver reguleret i betalingen for april måned.

Din friplads bliver kun genberegnet, når din husstands samlede måneds indkomst stiger eller falder med et beløb, der svarer til mindst fem trin på fripladsskalaen (cirka 2.000 kr. før skat pr. måned i 2022). Mindre stigninger eller fald i din husstands samlede måneds indkomst vil indgå i en årlig efterregulering af din friplads.

Hvis du over tre sammenhængende måneder har fået frataget din friplads, fordi din hustands samlede indkomst overstiger indtægtsgrænsen for friplads, bliver din friplads automatisk lukket. 

Det er nu muligt at få udbetalt sine indefrosne feriemidler. Vælger du at få dem udbetalt, har det ikke betydning for beregningen af dit økonomiske fripladstilskud. Du kan med andre ord få dem udbetalt uden at skulle betale ekstra for dagtilbud, SFO eller klub.  

Dine feriepenge tæller som indkomst i den måned, hvor de fremgår af indkomstregistret. Det vil sige, når de bliver udbetalt eller bliver henlagt til Feriekonto. 

For de fleste lønmodtagere betyder det, at der vil ske genberegning af fripladsen i april eller maj måned. 

Hvis du skifter job i løbet af året, vil dine feriepenge tælle med som indkomst i den måned, hvor de bliver udbetalt eller bliver henlagt til Feriekonto. 

Hvis du er selvstændig, sker der ikke automatisk genberegning af din friplads i løbet af året. Alle reguleringer for selvstændige bliver foretaget ved den årlige efterregulering. Du vil som selvstændig blive reguleret ud fra din husstands samlede indkomst på årsbasis og ikke ud fra den månedlige indkomst.

Årlig efterregulering

Vi efterregulerer din friplads en gang om året. Reguleringen sker på baggrund af oplysninger fra din årsopgørelse fra Skattestyrelsen.

Viser det sig, at din husstands samlede indkomst er højere eller lavere, vil din friplads og dermed også din betaling, blive reguleret i de måneder, hvor din indkomst har ændret sig i forhold til din bevilling. 

Ved årlig efterregulering er der ingen grænser for hvor høj eller lav, indkomsten skal være for at blive reguleret. 

Særligt for selvstændig erhvervsdrivende

Er du selvstændig, sker der ikke automatisk ændringer i din friplads i løbet af året, men kun ved den årlige efterregulering. 

Viser det sig, at din indkomst er væsentlig højere eller lavere end den indkomst, som du har søgt med, vil din friplads blive reguleret. Det kan f.eks. være ved specielle skattetekniske fradrag eller ved et større overskud eller mindre underskud. 

Ændringer i din husstand

Hvis du bliver gift eller bliver samlevende, skal du med det samme benytte mitkolding.kolding.dk til enten at stoppe din fripladsansøgning eller lave en ny ansøgning. Det er ikke nok at Udbetaling Danmark eller andre i kommunen ved det. 

Hvis du ikke giver os besked, vil der på et senere tidspunkt blive lavet en regulering af din friplads. 

Vil du læse mere om årlig efterregulering, kan du finde dagtilbudsloven på www.retsinformation.dk.

Behandlingsmæssig friplads 

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er optaget i et dagtilbud/SFO af behandlingsmæssige årsager, kan der være mulighed for at få ekstra tilskud, så din betaling for dagtilbudspladsen nedsættes. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Tilskuddet udgør altid 50 % af taksten.

Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud, og det er derfor kommunen, der vurderer, om du er berettiget til tilskuddet. Der kan altså ikke ansøges om behandlingsmæssig friplads. 

Målgruppebørn kunne være børn med:

 • Cerebral Parese
 • Synsnedsættelse
 • Betydelig nedsat hørelse
 • Opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD)
 • Autisme/Asperger
 • Cystisk fibrose
 • Hjerneskade
 • Muskelsvind
 • Downs syndrom
 • Læbe/ganespalte
 • Aflukket spiserør

Selvom dit barn har et af ovenstående diagnoser, kan det vurderes, at barnet ikke er i institution/SFO af behandlingsmæssige årsager - og dermed kan der ikke ydes tilskud, det beror i hvert tilfælde på en individuel vurdering.

Hvis du mener, at dit barn kan være i målgruppen for behandlingsmæssig friplads er du altid velkommen til at kontakte enten din rådgiver i børnehandicap, kontaktperson i PPR, din institution/SFO eller Pladsanvisningen.

Socialpædagogisk friplads

Kommunen kan også give et økonomisk tilskud, når et dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og jeres økonomi står i vejen for barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud/SFO. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud. Det er kommunen, der vurderer, om der er grundlag for at give et socialpædagogisk fripladstilskud, men I skal selv ansøge.

Søg socialpædagogisk fripladstilskud (økonomiskema)

For at få hjælp til udfyldning af økonomiskemaet kan I aftale et møde med en sagsbehandler fra Pladsanvisningen 79791200. 

Økonomisk fripladstilskud beregnes før et eventuelt behandlingsmæssigt tilskud, socialpædagogisk tilskud eller søskendetilskud. 

Hvornår kan jeg få søskendetilskud?

Du eller I kan få søskendetilskud, hvis du eller I har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen. 

Hvis du ikke får økonomisk fripladstilskud, omfatter beregningen af søskendetilskud følgende: 

 • Hvis du/I har et barn i et dagtilbud og SFO, skal du/I betale fuld takst for den plads, der er dyrest for kommunen, men kun halv takst for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO. 
 • Hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning efter dagtilbudslovens §80, kan I få 85 % af søskendetilskuddet af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen.  Søskendetilskuddet i privat pasning er derfor 85 procent af halvdelen af taksten for en plads i kommunens billigste dagtilbud. 

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor på samme adresse. 

Du får automatisk søskendetilskud, så du behøver ikke at søge om det. 

 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje