Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familier og børn Dagtilbud Skal du have pasning af dit barn? Pladsanvisningsregler

Pladsanvisningsregler

Du kan tidligst booke en plads til den 1. i den måned, dit barn fylder 6 måneder. Har du pasningsbehov tidligere, skal du kontakte Pladsanvisningen@kolding.dk

Booking af plads i dagtilbud sker som udgangspunkt fra Kolding Kommunens hjemmeside i NemPlads. Booking af pladser sker digitalt. Booking af pladser kan ske til Kommunens daginstitutioner, dagpleje, SFO og SFO-fritidsklubber. Der kan kun bookes plads til den 1. i en måned og d. 16. i en måned.

Ændring af eller fortrydelse af en booket plads kan ske med 1 måneds varsel, senest til den 15. eller til den sidste dag i en måned, før den reelle startdato i et dagtilbud. Når der er mindre end 1 måned til startdatoen i dagtilbuddet, bliver bookingen bindende. Forældre kan herefter tidligst opsige pladsen med en måneds varsel, senest til den sidste dag i en måned.

Pasningsgaranti omfatter børn i aldersgruppen 3 mdr. og indtil skolestart, som er tilmeldt folkeregistret i Kolding Kommune. Pasningsgarantien gælder alene for børn, der ikke i forvejen har en plads.

Pasningsgaranti indebærer, at forældre er sikret en plads senest 3 måneder efter booking af en plads.

For at være omfattet af kommunens pasningsgaranti skal forældrene booke plads til barnet senest 3 måneder før et aktuelt pasningsbehov. 

Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.

Bookingsystemet tilbyder plads så tæt på bopælen som muligt.

Hvis du har plads i Kolding Kommune, men bor i en anden kommune, kontakt venligst bopælskommunen for oplysning om pris.

Hvis du har plads i en anden kommune, men bor i Kolding, kontakt venligst Pladsanvisningen i Kolding for oplysning om pris.

Der kan i begge tilfælde være tale om en merpris, da det ikke må udløse merudgifter for bopælskommunen, at  du vælger at få dit barn passet i en anden kommune.

Yngre søskende, med samme bopæls adresse, som allerede indmeldte børn i en institution vil automatisk få reserveret en plads i samme institution som den ældre søskende er indmeldt i. Dette under forudsætning af, at der ved det yngste barns fødsel er en ledig plads på den forventede startdato, og at de to søskende har mindst 3 måneder sammen i institutionen. Er der flere søskende, er det altid den nærmeste ældre søskendes institution, hvortil der er søskendefordel.

Udmeldelsesfristen er løbende måned + 1 måned til den næste 1. eller 15. Der kan i  yderst særlige tilfælde søges om dispensation fra udmeldelsesfristen, såfremt der er tungtvejende sociale eller pædagogiske forhold, der taler herfor. I dagpleje og daginstitutioner kan der dog endvidere gives dispensation, hvis forvaltningen er sikker på, at dispensationen ikke medfører, at pladsen står ledig. 

Udmeldelsesfristen er gældende i dagplejen, dagtilbud og SFO/klub.

Ansøgning om dispensation skal sendes til Pladsanvisningen@kolding.dk.

Orlov kan søges med mindst en måneds varsel til den 1. eller 16. i en måned. Der kan søges orlov fra et påbegyndt dagtilbud i minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder. Varslet kan fraviges i særlige tilfælde på grund af sygdom af særdeles alvorlig karakter (livstruende). Varigheden af den ansøgte orlovsperiode kan ikke ændres.

Det tilstræbes, at barnet kan komme tilbage til den samme institution. Ved dagpleje tilbydes plads så tæt på bopælen som muligt.

Ansøgningen kan kun ske ved udfyldelse og indsendelse af ansøgningsskemaet her.

Ansøgningsskemaet skal sendes til pladsanvisningen via E-BOKS, se vejledningen her. 

Barnet kan optages i børnehave fra den 1. i den måned, barnet fylder 3 år.

Der er dog mulighed for at søge dispensation, således at barnet kan optages i børnehave fra den 1. i den måned, barnet er 2 år og 10 måneder, såfremt der er ledig plads i børnehaven, og såfremt der er et pædagogisk argument, der taler for optagelse før den 1. i den måned, barnet fylder 3 år. 

Vær her opmærksom på, at taksten følger barnets alder. Det betyder, at optages et barn 2.10 år i en integreret institution, vil taksten de først to måneder, være vuggetakst + evt. takst til frokostordningen.

Automatisk overflytning fra vuggestue til børnehaveafdeling

En integreret institution sikrer, at barnet optages indtil skolealderen. Som hovedregel overflyttes børn i integrerede institutioner fra vuggestueafdelingen i den måned barnet fylder 3 år.  

I følgende institutioner er der ikke garanti for overflytning til børnehaveafdelingen:

  • Daginstitutionen Nordstjernen,
  • Daginstitutionen Ved Åen
  • For Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg gælder, at vuggestuen og børnehaven i afd. Brunebjerg betragtes som integrerede forløb, men vuggestueafdelingen på Agtrupvej betragtes ikke som en integreret del.

Takster i integrerede institutioner:

Taksten følger barnets alder. Optages barnet i børnehaveafdelingen før barnet bliver 3 år, er det til vuggestuetakst (+ evt. frokosttakst), indtil den 1. i den måned barnet fylder 3 år.

Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov. Det kan f.eks. være:

  • At barnet er henvist fra anden myndighed eller speciallæge
  • Familiesituationen
  • Sociale forhold

Derudover kan familier der venter tvillinger, få hjælp til at booke plads 6 måneder før forventet termin, efter fremvisning af dokumentation.

Henvendelse om ovenstående til Pladsanvisningen, Ålegården 1, 6000 Kolding.

Barnet optages som hovedregel i børnehave fra den 1. i den måned, barnet fylder 3 år.

Børn med bopæl i udsatte boligområder, som ikke er optaget i et dagtilbud, når de fylder 1 år, skal have et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen i en daginstitution.
Udmeldelse fra det obligatoriske læringstilbud, kan kun ske, hvis barnet indmeldes i et almindeligt dagtilbud. 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje