Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse for Stenvad 3, Kolding

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse og dispensation til lovliggørelse af 2 udhuse på Stenvad 3, 6000 Kolding –

Tilbage

Afgørelse 
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til lovliggørelse 2 udhuse på henholdsvis ca. 10 m2 og ca. 40 m2 på ejendommen matr.nr. 2o Stubdrup By, Harte beliggende Stenvad 3, 6000 Kolding, som ansøgt. 
Der meddeles samtidig dispensation efter § 65, stk. 1, jf. § 16 (Sø- og åbeskyttelseslinje) i naturbeskyttelsesloven til udhusene. 
Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
Hvis udhusene ikke længere benyttes til formålet, skal de fjernes af ejeren senest et år efter endt brug.

Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens § 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet efterfølgende. 
Afgørelsen offentliggøres den 18. april 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. 

Klage 
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 16. maj 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 
Dispensation fra åbeskyttelselinjen kan inden for 4 uger, senest den 16. maj 2023 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.  
Dispensation fra åbeskyttelseslinje bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje