Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af udkast - genoptag af godkendelse Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har på ny udarbejdet et udkast til en godkendelse til husdyrbruget på ejendommen Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup.

Tilbage

Godkendelse af den 7. maj 2024 blev påklaget af en omkringboende, og klagepunkterne drejede sig om manglende overholdelse af lugtgenekriterier ved enkeltbolig i landzonen og håndteringen af overfladevand.

En myndighed er forpligtet til at genoptage behandlingen af en sag, hvis der ved den tidligere sagsbehandling er begået væsentlige fejl. Kolding Kommune er i forbindelse med klagesagen blevet gjort opmærksom på, at OML-beregningen, der ligger til grund for projektet, har været lavet i en version af beregneren, der ikke tager højde for terrænforholdene og dermed ikke på baggrund af nyeste viden.

Kolding Kommune har besluttet at genoptage behandlingen af godkendelsen, og denne afgørelse skal derfor erstatte godkendelsen af den 7. maj 2024 ved den endelige meddelelse. 

Niels Blem Sørensen, Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup har søgt om at udvide sin husdyrproduktion på ejendommen. Udvidelsen af produktionsareal sker i tilknytning til eksisterende staldanlæg, mens selve dyreholdet fortsætter uændret bortset fra muligheden for en fleksibel produktion i et enkelt staldanlæg.

 

Godkendelsen omfatter følgende:

- Etablering af en farestald med gyllekøling nord for den eksisterende slagtesvinestald

- Tilbygning til den eksisterende klimastald nord for denne. Tilbygningen etableres med gyllekøling.

- Ændringer i de eksisterende stalde, hvor en del af den stald C tages ud af drift. Staldene D og en del af F ændres til løsgående søer, og en del af gangarealet inddrages som produktionsareal

- Mulighed for fleksibel produktion i en del af eksisterende stald C, så der kan veksles mellem smågrise og slagtesvin

- Etablering af teltoverdækning på gyllebeholderen fra 2018

- Udvidelse af produktionsarealet fra 6.322 m2 til i alt 7.556 m2 produktionsareal

- Godkendelse af 2.867 m2 gylleoverflade i de fire eksisterende gyllebeholdere


Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 2 i husdyrbrugloven.

Du vil kunne se udkastet til godkendelsen inkl. bilag sammen med ansøgningsmaterialet i boksen ’Dokumentation og Tilladelser' til højre herfor.

Bemærkninger til udkastet skal være modtaget af Kolding Kommune senest den 25. juli 2024 for at kunne indgå i den videre behandling af projektet. Bemærkninger skal sendes til Kolding Kommune, By- og Fællesforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk.

På baggrund af de indkomne bemærkninger vil kommunen træffe den endelige afgørelse vedrørende godkendelsen af projektet. Evt. indkomne bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling men vær dog opmærksom på, at bemærkningerne ikke nødvendigvis medfører en ændring af afgørelsen.

Afgørelsen vil ligeledes blive annonceret på kommunens hjemmeside med en klagevejledning. Herefter kan afgørelsen påklages via klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 7979 7439.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje