Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse for Dalbyvej 94B, Kolding

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus og carport på Dalbyvej 94B, 6000 Kolding

Tilbage

Afgørelse 
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af enfamiliehus på 175 m2 og carport på 47 m2, på ejendommen matr.nr. 2fv Dalby By, Dalby beliggende Dalbyvej 94B, 6000 Kolding, som ansøgt. 

Landzonetilladelsen offentliggøres den 19. august 2022 på www.kolding.dk/landzone. 

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. 

Klage 
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 16. september 2022, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.  

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje