Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Miljøvurdering af projektet ’Hydrologiprojekt Lyngmosen’

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune vil træffe afgørelse om, at projektet har så væsentlige indvirkninger på miljøet, at det skal miljøkonsekvensvurderes.

Tilbage

Kolding Kommune vil træffe afgørelse om, at projektet har så væsentlige indvirkninger på miljøet, at det skal miljøkonsekvensvurderes.

Inden miljøvurderingen af projektet foretages skal der laves en afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold, og i den forbindelse skal offentligheden og berørte myndigheder høres.

Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar eller lokale og regionale kompetencer kan forventes at blive berørt af projektets indvirkninger på miljøet.

Høringen gennemføres efter § 35 i miljøvurderingsloven[1], og den skal sikre, at alle relevante forhold, som skal tages i betragtning under miljøvurderingen, er belyst. På baggrund af høringen skal Kolding Kommunes miljøvurderingsteam endeligt fastlægge omfanget af de oplysninger, der skal til for at udarbejde miljøkonsekvensrapporten, hvori de sandsynlige, væsentlige indvirkninger på miljøet af hydrologiprojekt Lyngmosens gennemførelse beskrives og vurderes.

Du vil kunne se udkastet til afgørelsen om miljøkonsekvensvurdering, udkastet til screening/afgrænsning med tilhørende bilag 1 i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Kolding Kommune opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar, og du/I kan sende dit/jeres høringssvar til vvm@kolding.dk.

Af hensyn til den videre proces fastsættes høringsfristen til mandag d. 14. november 2022.


[1] Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje