Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse Mørkholtvej 18, 6092 Sdr. Stenderup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af pavillon på Mørkholtvej 18, 6092 Sdr. Stenderup

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til om lovliggørelse af 
pavillon på 7 m2 på ejendommen matr.nr. 8f Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup beliggende Mørkholtvej 
18, 6092 Sdr. Stenderup som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 29. juni 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.
Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 27. juli 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. 
vedlagte klagevejledning.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje