Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Storedamvej 7, 6640 Lunderskov

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af bålhytte på Storedamvej 7, 6640 Lunderskov

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af bålhytte på 24 m2 på ejendommen matr.nr. 1q Ferup By, Lejrskov beliggende Storedamvej 7, 6640 Lunderskov, som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 6. februar 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 5. marts 2024 påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje