Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Stationsvej 37, 6580 Vamdrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til Ødis Vandværk på Stationsvej 37, 6580 Vamdrup

Tilbage

Afgørelse 
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af tilbygning på ca. 27 m2 til Ødis Vandværk på ejendommen matr.nr.6f Ødis By, Ødis beliggende Stationsvej 37, 6580 Vamdrup, som ansøgt. 

Der meddeles samtidig dispensation efter § 65, stk. 1, jf. § 16 (Sø- og åbeskyttelseslinje) i naturbeskyttelsesloven til opførelse af tilbygning, som ansøgt. 
Afgørelsen offentliggøres den 22. maj 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Dispensation fra søbeskyttelseslinje bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.  
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. 

Klage 
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 19. juni 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 
Dispensation fra søbeskyttelselinjen kan inden for 4 uger, senest den 19. juni 2023 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje