Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse ved Skamlingvejen

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til forlængelse af midlertidig oplagsplads ved Skamlingvejen

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til forlængelse af midlertidig oplagsplads på ejendommen matr.nr. 4af, Dalby By, Dalby beliggende ved Skamlingvejen, 6000 Kolding, som ansøgt.
Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• Tilladelsen tidsbegrænses til 1. februar 2024.
• Jordvolde skal etableres med en ensartet ikke skæmmende geometri. Der må ikke tilkøres jord til matriklen til indbygning i volden, og der må alene anvendes den overskydende muld fra afrømningen af pladsen.
• Der må ikke opstilles eller benyttes sold-anlæg på den midlertidige oplagsplads.
• Arealets oprindelige terræn skal reetableres i direkte forbindelse med afviklingen af anvendelsen til midlertidig oplagsplads. Anvendelsen af arealet skal tilbageføres til hidtidig anvendelse.
• Evt. beplantning der fjernes i forbindelse med etableringen af oplagspladsen skal reetableres efter anvendelsens ophør. Beplantning skal etableres senest i den førstkommende plantesæson efter den ansøgte anvendelses ophør.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 21. september 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 19. oktober 2023 påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje