Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Godkendelse af husdyrproduktionen på Dons Tværvej 6, 6051 Almind

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler godkendelse til husdyrbruget på Dons Tværvej 6, 6051 Almind.

Tilbage

Godkendelsen omfatter følgende:

- Godkendelse af det eksisterende produktionsareal på 1.744 m2 efter gældende regler.

- Mulighed for fleksibel produktion, så der kan veksles mellem en produktion af hhv. slagtesvin og smågrise.

- Godkendelse af i alt 1.193 m2 gylleoverflade i de tre eksisterende gyllebeholdere.

- Dispensation efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 33 i forhold til lugt (50 %-reglen). 

Du vil kunne se ansøgningsskemaet og selve godkendelsen i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 2 i husdyrbrugloven. Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer. Udkastet har været i 30 dages høring, og der indkom bemærkninger til udkastet, men bemærkningerne har ikke givet anledning til skærpende vilkår i den endelige godkendelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landbrugsteamet på landbrug@kolding.dk eller telefon 79 79 74 39.

 

Klagevejledning og søgsmål

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Fredag den 3. februar 2023. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje