Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring om nedlæggelse af offentlig vej - Langagervej 37

Trafik, veje og parker Tilbage

Nedlæggelse af vejareal i forbindelse med salg af arealet

Tilbage

Kolding Kommune påtænker at nedlægge ca. 130 m2 af den offentlige sti syd for Langagervej, litra 7000z Seest By, Seest. Arealet er vist med rød markering på den vedlagte kortskitse. Skitsen er ikke målfast.

Det areal, der påtænkes nedlagt, er under salg til ejeren af matr.nr. 8eu Seest By, Seest (Langagervej 37). Ejeren af matr.nr. 8eu ønsker at tillægge arealet til sin ejendom og bruge det til haveformål. Arealet ligger i naturlig forlængelse af haven på matr.nr. 8eu.

 

I henhold til lov om offentlige veje § 15 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. lovens § 124.

 

I henhold til lov om offentlige veje § 124, stk. 2 skal en vej helt eller delvist opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom.

 

Det areal, der påtænkes nedlagt, udgør en del af det areal, hvor en offentlig sti mellem Holbergsvej og Eliassensvej ligger. En nedlæggelse af arealet vil ikke påvirke stiens forløb.

 

Arealet er ikke eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder. Kolding Kommune har ingen oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom.

 

På den baggrund vurderer Kolding Kommune umiddelbart, at vejarealet kan nedlægges.

 

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til trafikvejogpark@kolding.dk senest mandag den 15. august 2022.

 

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje