Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Udkast til godkendelse af husdyrproduktionen på Nis Thuesensvej 15, 5070 Christiansfeld

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har udarbejdet et udkast til godkendelse for ejendommen Nis Thuesensvej 15, 6070 Christiansfeld.

Tilbage

Godkendelsen omfatter følgende:

- Omlægning til regulering efter produktionsareal (i alt 5.248 kvm). Heraf er de 1.171 kvm nyt produktionsareal.

- Et afsnit i kostalden ændres fra spalter til dybstrøelse med mulighed for fleksibilitet i forhold til kvægtype, der indsættes malkerobotter og produktionsarealet i kostalden udvides med 79 kvm.

- Udvidelse af eksisterende kalveplads med 100 kvm.

- Mulighed for opsætning af kalvehytter på 300 kvm på ny ensilageplads på 2.220 kvm.

- Nuværende malkestald ændres til goldkostald med dybstrøelse med i alt 492 kvm.

- Etablering af dybstrøelsesafsnit i eksisterende bygning på 200 kvm.

- Etablering af en ny gyllebeholder med fast overdækning på 114 kvm til biogas.

- Etablering af en ny aflæsserplads til fast husdyrgødning på 320 kvm.

- Godkendelse af eksisterende gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på i alt 2.086

- Godkendelse af eksisterende lager af fast husdyrgødning på 50 kvm.

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16 a, stk. 1 i husdyrbrugloven.

Du vil kunne se udkastet til godkendelsen i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Bemærkninger til udkastet skal være modtaget hos Kolding Kommune senest den 29. december 2023 for at kunne indgå i den videre behandling af projektet. Bemærkninger skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding, eller landbrug@kolding.dk.

På baggrund af de indkomne bemærkninger vil kommunen træffe den endelige afgørelse vedrørende godkendelsen af projektet. Evt. indkomne bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling men vær dog opmærksom på, at bemærkningerne ikke nødvendigvis medfører en ændring af afgørelsen.

Efterfølgende bliver den endelige afgørelse også annonceret på kommunens hjemmeside med en klagevejledning. Herefter kan afgørelsen påklages via klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje