Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Dispensation på Banegårdspladsen 4A, 6580 Vamdrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Dispensation fra åbeskyttelseslinje til midlertidigt arbejdsareal og oplag på Banegårdspladsen 4A, 6580 Vamdrup

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed dispensation efter § 65, stk. 1, jf. § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje) i 
naturbeskyttelsesloven til midlertidigt arbejdsareal og oplag på ejendommen matr.nr. 61a og 61d Ø. 
Vamdrup By, Vamdrup beliggende Banegårdspladsen 4A, 6580 Vamdrup, som ansøgt.

Dispensation fra åbeskyttelselinjen meddeles på følgende vilkår:
• Tilladelsen tidsbegrænses til arbejdet med renovering af banestrækningen som beskrevet er 
afsluttet, dog senest 1. marts 2026.
• Evt. belysning skal være retningsbestemt, så omgivelser ikke generes unødigt.

Afgørelsen offentliggøres den 20. november 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Klage
Dispensation fra åbeskyttelselinjen kan inden for 4 uger, senest den 18. december 2023 påklages til Miljøog Fødevareklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje