Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Stenderupvej 127A, 6092 Sdr. Stenderup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af ridebane på Stenderupvej 127A, 6092 Sdr. Stenderup

Tilbage

Afgørelse

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til lovliggørelse af ridebane på 1.200 m2 på ejendommen matr.nr. 31a Stenderup By, Sdr. Stenderup beliggende Stenderupvej 127A, 6092 Sdr. Stenderup, som ansøgt.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:

• Belysning af ridebanen skal udføres i niveau med hegn, højst 1,3 meter over terræn. Belysning skal afskærmes, så kun banen belyses og ikke omgivelserne.

• Ridebanen skal reetableres til landbrugsjord og naturligt terræn senest 1 år efter ophør af anvendelsen.

Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens § 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet efterfølgende.

Landzonetilladelsen offentliggøres den 22. maj 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 19. juni 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.


Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje