Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Vedtagelse af § 25-tilladelse efter lov om miljøvurdering til klimatilpasningsprojektet ”Pumpe-sluseprojekt Kolding Å”

Miljø, natur og klima Tilbage

Byrådet har den 20. december 2022 truffet beslutningen om at meddele tilladelse til klimatilpasningsprojektet ’Pumpe-sluseprojektet Kolding Å’ efter § 25 i miljøvurderingsloven.

Tilbage

Afgørelsen med tilhørende bilag kan findes under ’Dokumenter og Tilladelser’ til højre herfor, og kan desuden påklages efter nedenstående klagevejledning.

Kolding By har gennem længere tid haft udfordringer med oversvømmelser i midtbyen. Dels på grund af overbelastede kloaksystemer og dels ved kraftige regnvejrshændelser, hvor Kolding Å går over sine breder og skaber problemer i midtbyen. Dette forværres i takt med ændret klimaudvikling med bl.a. et nedbørsmønster med hyppigere og voldsommere nedbørshændelser og stigende havvandsstand, der vil påvirke vandstanden i Kolding Å.

Det konkrete klimatilpasningsprojekt ’Kolding Å – pumpe og sluse’ beskæftiger sig med Kolding midtby og havneområde. De projekterede tiltag har fokus på afledning af regnvand fra byen kombineret med en helhedsorienteret løsning med sluse og pumper, som vil have en positiv effekt ved stormflodshændelse og sikre afledning af overfladevand fra Kolding Å ved høj vandstand i Kolding Fjord 

Projektet omhandler forhøjelse af stier og veje samt etablering af pumpe og sluse ved udmundingen af Kolding Å. Formålet er at sikre den fornødne kapacitet i Kolding Å i forbindelse med skybrud og høj vandstand i fjorden, så oversvømmelser af Kolding midtby undgås. Projektets udformning bevirker, at det samtidigt højtvandsikrer dele af havneområdet. Under længerevarende nedbør sættes anlægget kun i drift, hvis der samtidig er forhøjet vandstand i Kolding Fjord.

 

Evt. spørgsmål

Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til:

Susanne N. Marcussen, tlf. 7979 7453 eller sunm@kolding.dk

Lars Guldager, tlf. 7979 9470 eller largu@kolding.dk

Oplysninger om miljøforhold kan fås ved henvendelse til:

Bente Møller Jessen, tlf. 7979 7427 eller bmje@kolding.dk

Lise Arp, tlf. 7979 7438 eller liar@kolding.dk

 

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Klagevejledning vedr. afgørelser om miljøvurdering af planer og projekter 

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og projekter og af konkrete projekter (VVM).

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål.

Hvem kan klage? Ansøger, ejer, miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl. 9-15.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, og det vil sige klagen senest d. 31. januar 2023 skal være tilgængelige for myndigheden i klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endeligt godkendt klagen.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen. 

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

 

Nedenfor ses luftfoto med afgrænsning af planområdet hvor pumpebygværket og slusen placeres.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje