Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Orientering om at projekt 'Etablering af kunstgræsbane - Ankerhusvej 10' ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at projektet 'Etablering af kunstgræsbane - Ankerhusvej 10 ', ikke har væsentlige negative indvirkninger på miljøet og derfor ikke skal miljøkonsekvensvurderes.

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om miljøscreening for projektet: Etablering af kunstgræsbane - 'Ankerhusvej 10'. 


Projektet omhandler etablering af en kunstgræsbane ved adressen Ankerhusvej 10, 6000 Kolding. I forbindelse med projektet vil der blive etableret nedsivningsbassin til håndtering af overfladevand. 


Kunstgræsbanen vil blive etableret med belysning og støjvold inkl. støjhegn. Støjvolden vil få en højde på 2,5 meter med tilhørende støjhegn på 1,5 meters højde. Støjhegnet vil blive etableret oven på støjvolden og placeres langs kanten af kunstgræsbanen mod nord, syd og øst. 


Til belysning vil kunstgræsbanen blive etableret med 6 lysmaster med en højde på 15 meter. Hertil vil disse være dimensioneret og rettet mod kunstgræsbanen, hvoraf belysningen henholdsvis vil få en styrke på 125 lux ved træning og 250 lux ved kampe. 


I forhold til brugen af kunstgræsbanen, er denne beskrevet i bilag 21: Oversigt over brug af kunstgræsbane. Afgørelsen med bilag kan ses i kolonnen til højre 


Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.Hvem er klageinstans?

Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk  og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Fællesforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.


Hvad er klagefristen?

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering og dvs. at klagefristen udløber d. 2. juli 2024.


Hvad er lovgrundlaget?

Miljøvurderingsloven.


Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr

findes på www.naevneneshus.dk.


Søgsmålsfrist:

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje