Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Hafdrupvej 14, 6580 Vamdrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af garage/værksted på 100 m2

Tilbage

Afgørelse

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af garage/værksted på 100 m2 på ejendommen matr.nr. 1c Hafdrup By, Vamdrup beliggende Hafdrupvej 14, 6580 Vamdrup, som ansøgt.

 

Landzonetilladelsen offentliggøres den 3. juli 2024 www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.

 

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 31. juli 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje