Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tillæg til godkendelse til husdyrproduktionen på Skovrupvej 81, 6070 Christiansfeld

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune meddeler et tillæg til den eksisterende godkendelse fra november 2023. Husdyrproduktionen på Skovrupvej 81 er et IE-brug og skal dermed overholde de skærpede krav til IE-brug.

Tillægget omfatter følgende:

- Fastlæggelse af driftsvilkår til miljøteknologien luftrensning for at opnå en ammoniakreduktionseffekt på 55 % og en lugtreduktion på 30 % i den nye farestald

- Fastlæggelse af driftsvilkår til miljøteknologien gyllekøling for at opnå en ammoniakreduktionseffekt på 13 % i den tidligere farestald


Tillægget går udelukkende på fastlæggelsen af driftsvilkår til miljøteknologierne valgt i godkendelsen fra november 2023. Der er således hverken vurderet på konsekvensen for de omkringboende, påvirkninger af natur, Natura 2000-områder og bilag IV-arter eller risikoen for forurening, herunder om der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg.

Kolding Kommune meddeler et tillæg til den eksisterende godkendelse fra november 2023. Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16 a, stk. 4 i husdyrbrugloven. Det ansøgte giver ingen mulighed for byggeri eller anden drift, end hvad der allerede er meddelt i selve godkendelsen fra 2023. Det vurderes, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboer og omkringboende, da det ansøgte udelukkende går på vilkår til driften, hvorfor orienteringen til naboer og omkringboende kan undlades jf. § 56, stk. 1 i husdyrbrugloven.


Tillægget er gældende fra onsdag den 26. juni 2024, og du kan se afgørelsen i boksen ’Dokumentation & Tilladelser’ til højre herfor.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landbrugsteamet på landbrug@kolding.dk eller telefon 79 79 74 39.


Klagevejledning og søgsmål

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl. 9-15.

Hvad er klagefristen? Onsdag den 24. juli 2024. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje