Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Kystbeskyttelse – forlængelse af eksisterende højvandsmur på Stranden 29, Rebæk; matr. nr. 4n, Strårup By, Dalby.

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til forlængelse af en eksisterende højvandsmur ud for matr. 4n, Strårup By, Dalby, beliggende Stranden 29, Rebæk, 6000 Kolding.

Kolding Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal i forbindelse med behandlingen af ansøgningen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Kolding Kommune skal i afgørelsen efter kystbeskyttelsesloven desuden inkludere anden lovgivning i form af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse, samt jagt- og vildtforvaltningslovens bestemmelser om vildtreservater.

Inden vi træffer en afgørelse, skal vi bede om jeres bemærkninger til den ansøgte kystbeskyttelse.

Kolding Kommune bemærker, at ansøgningen alene består af vedhæftede tegninger, samt VVM-screeningsskema.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje