Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Godkendelse til husdyrproduktionen på Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler en godkendelse til husdyrbruget på ejendommen Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup.

Tilbage

Niels Blem Sørensen, Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup har søgt om at udvide sin husdyrproduktion på ejendommen. Udvidelsen af produktionsareal sker i tilknytning til eksisterende staldanlæg, mens selve dyreholdet fortsætter uændret bortset fra muligheden for en fleksibel produktion i et enkelt staldanlæg.

Godkendelsen omfatter følgende:

- Etablering af en farestald med gyllekøling nord for den eksisterende slagtesvinestald

- Tilbygning til den eksisterende klimastald nord for denne. Tilbygningen etableres med gyllekøling.

- Ændringer i de eksisterende stalde, hvor en del af den stald C tages ud af drift. Staldene D og en del af F ændres til løsgående søer, og en del af gangarealet inddrages som produktionsareal

- Mulighed for fleksibel produktion i en del af eksisterende stald C, så der kan veksles mellem smågrise og slagtesvin

- Etablering af teltoverdækning på gyllebeholderen fra 2018

- Udvidelse af produktionsarealet fra 6.322 m2 til i alt 7.556 m2 produktionsareal

- Godkendelse af 2.867 m2 gylleoverflade i de fire eksisterende gyllebeholdere

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 2 i husdyrbrugloven. Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer. Udkastet har været i 30 dages høring, og der indkom bemærkninger til udkastet, der har givet anledning til skærpende vilkår i den endelige godkendelse. 

Du kan se afgørelsen i boksen ’Dokumentation & Tilladelser’ til højre herfor.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landbrugsteamet på landbrug@kolding.dk eller telefon 79 79 74 39.

Klagevejledning og søgsmål

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl. 9-15.

Hvad er klagefristen? Tirsdag den 4. juni 2024. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje