Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse ved Nagbølvej 78, 6640 Lunderskov

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til midlertidigt arbejdsareal ved Nagbølvej 78, 6640 Lunderskov

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til midlertidigt arbejdsareal 
på ejendommen matr.nr. 5a Nagbøl By, Skanderup beliggende ved Nagbølvej 78, 6640 Lunderskov, som 
ansøgt.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• Tilladelsen tidsbegrænses til arbejdet med renovering af banestrækningen som beskrevet er 
afsluttet, dog senest 1. marts 2026.
• Evt. jordvolde skal etableres med en ensartet ikke skæmmende geometri. Overkanten skal rettes 
af med lige kant og i øvrigt udføres med lige afrettede sider. Der må ikke tilkøres jord til matriklen 
til indbygning i volden, og der må alene anvendes den overskydende muld fra afrømningen af 
pladsen.
• Evt. belysning skal være retningsbestemt, og kun tændt, når det er nødvendigt for arbejdet.
• Arealets oprindelige terræn skal reetableres i direkte forbindelse med afviklingen af anvendelsen 
til midlertidig oplagsplads. Anvendelsen af arealet skal tilbageføres til hidtidig anvendelse.
• Der indgås aftale med ejerne af de berørte arealer eller den fornødne ekspropriering af arealerne 
sker inden landzonetilladelsen kan udnyttes.

Landzonetilladelsen offentliggøres den 20. november 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-ogplaner. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 18. december 2023, påklages til Planklagenævnet, 
jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje