Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Vranderupvej 46, 6000 Kolding

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til fortsat terrænregulering på Vranderupvej 46, 6000 Kolding

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til fortsættelse af 
terrænregulering på ejendommen matr.nr. 1s og 4u Seest by, Seest beliggende Vranderupvej 46, 6000 
Kolding, som ansøgt.
Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• Terrænregulering skal gennemføres i overensstemmelse med vedlagte koteplan.
• Den eksisterende tilkørsel til området skal anvendes.
• Tilladelsen tidsbegrænses til 3 år efter udløb af den oprindelige tilladelse, dvs. til den 28. 
september 2026.
• Der må på arealet kun være materialer og materiel til den igangværende terrænregulering.
• Eksisterende beplantning langs Vranderupvej skal bevares, som vist på kortbilag 1, dog med 
mulighed for at sikre tilstrækkelige oversigtsforhold ved vejadgangen.
Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens 
§ 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet 
efterfølgende.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 11. oktober 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 8. november 2023, påklages til Planklagenævnet, 
jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje