Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Orientering om screeningsafgørelse af ændringsforslag til projekt ’Fjernvarmeforsyning Tankedalsvej’

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Kolding Kommune truffet afgørelse om, at ét ændringsforslag ud af to forslag til det oprindelige tracé i projekt ’Fjernvarmeforsyning Tankedalsvej’ ikke forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke skal miljøkonsekvensvurderes med tilhørende miljøkonsekvensrapport.

Kolding Kommune har i forbindelse med screeningen af projektet vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport af projektet jf. § 21 i miljøvurderingsloven, hvis det blot er ændringen af traceet mod syd, der anvendes i Fjernvarmeprojekt Tankedalsvej.

I henhold til miljøvurderingsloven har Kolding Kommune desuden vurderet, at det nordlige ændringsforslag af traceet forventes at få væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Kolding Kommune har derfor vurderet, at der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport af projektet jf. § 21 i miljøvurderingsloven, hvis det er ændringen af traceet mod nord, der anvendes i Fjernvarmeprojekt Tankedalsvej.

Screeningsafgørelsen af ændringsforslag til projekt ’fjernvarmeforsyning Tankedalsvej’ med tilhørende bilag 1 og 2 findes i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?

Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering dvs. onsdag den 6. juli 2022

Hvad er lovgrundlaget?

Miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på Klagenævnets hjemmeside.

Søgsmålsfrist:

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje