Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Afgørelse om, at solceller på tag ved Merkurvej 19 ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at opsætning af solceller på taget af Merkurvej 19 ikke har indvirkninger på miljøet, og derfor ikke skal miljøkonsekvensvurderes.

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget ansøgning om miljøscreening af opførsel af solcelleanlæg på tag af bygning på adressen Merkurvej 19, 6000 Kolding.  

Der anlægges solcelleanlæg på fladt tag af bygningen på adressen Merkurvej 19, 6000 Kolding. Der installeres et solcelleanlæg med størrelsesorden og kapacitet på 2 x 50 kW med i alt 156 moduler.    

Afgørelsen og miljøscreeningen (bilag 1) kan ses i kolonnen til højre.

Der kan klages over afgørelsen jf. nedenstående klagevejlening.

Klagevejledning vedr. afgørelser om miljøvurdering af planer og projekter

 Hvad er lovgrundlaget?

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023

 Hvad kan man klage over?

Retlige spørgsmål.

 Hvem kan klage?

Ansøger, ejer, miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

 Hvortil skal klagen sendes?

Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

 Hvem kan hjælpe? 

På https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

 Hvad er klagefristen?

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, og det vil sige 10/03/2023.

 Hvad koster det at klage?

Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

 Søgsmålsfrist

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje