Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring - Ansøgning om tilladelse til renovering af en betonmur, Fjordvej 52, 6000 Kolding

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering af en betonmur på matr. 74c, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, beliggende ud for Fjordvej 52, 6000 Kolding.

Kolding Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal i forbindelse med behandlingen af ansøgningen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 03/01/2023).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i en afstand af ca. 5,5 km til Natura 2000-område nr. 112 ”Lillebælt”.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV-arten marsvin i området.

Høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt og bemærkninger vil indgå i kommunens afgørelse, som blandt andet offentliggøres på kommunens hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Eventuelle bemærkninger til ansøgningen skal sendes til kystteamet på kyst@kolding.dk senest fredag den 10. november 2023. Henvis venligst til sagsnr. 23/12302.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje