Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

30 dages høring af udkast til godkendelse på Egeskovvej 24, 6640 Lunderskov

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har udarbejdet et udkast til godkendelse for ejendommen Egeskovvej 24.

Tilbage

Dortheasminde Opformering ønsker at etablere en større produktion af svin på ejendommen Egeskovvej 24, 6640 Lunderskov.

Godkendelsen omfatter således følgende:

- Omlægning til regulering efter reglerne om produktionsareal

- Udvidelse af produktionsarealet med 1.930 m2 til i alt 5.240 m2 produktionsareal.

- Mulighed for fleksibel produktion, så der kan veksles mellem produktion af slagtesvin og smågrise.

- Etablering af en gyllebeholder med teltoverdækning med 876 m2 gylleoverflade til i alt 1.751 m2 gylleoverflade

- Opstilling af en fodersilo på 1.000 m3 med diameter på ca. 15 m og en højde på ca. 14 m.

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 2 i husdyrbrugloven.

Du vil kunne se udkastet til godkendelsen, ansøgningsskemaet og miljøkonsekvensrapporten i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Bemærkninger til udkastet skal være modtaget af Kolding Kommune senest den 14. november 2022 for at kunne indgå i den videre behandling af projektet. Bemærkninger skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk.

På baggrund af de indkomne bemærkninger vil kommunen træffe den endelige afgørelse vedrørende godkendelsen af projektet. Evt. indkomne bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling men vær dog opmærksom på, at bemærkningerne ikke nødvendigvis medfører en ændring af afgørelsen.

Afgørelsen vil ligeledes blive annonceret på kommunens hjemmeside med en klagevejledning. Herefter kan afgørelsen påklages via klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 7979 7439.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje