Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Hovedvejen 2, 6051 Almind

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af 2 overdækninger samt ridebane på Hovedvejen 2, 6051 Almind

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til lovliggørelse af 2 
overdækninger på 34 m2 og 48 m2 og ridebane på ejendommen matr.nr. 18c Almind By, Almind
beliggende Hovedvejen 2, 6051 Almind, som ansøgt.
Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• Hvis overdækningerne ikke længere rummer et dyrehold, som nødvendiggør de ansøgte 
overdækninger, skal overdækningerne fjernes inden for 1 år.
• Ved anlæggelse af ridebanen må terrænet højest hæves til det højeste punkt på naturligt terræn, 
dog ikke mere end +0,5 meter. Øvrig udjævning af ridebanearealet skal ske som bortgravning.
• Belysning af ridebanen skal udføres højst 1,3 meter over terræn. Belysning skal afskærmes, så 
kun banen belyses og ikke omgivelserne.
• Ridebanen skal reetableres til landbrugsjord og naturligt terræn senest 1 år efter ophør af 
anvendelsen.
Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens 
§ 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet 
efterfølgende.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 29. juni 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 27. juli 2023 påklages til Planklagenævnet, jf. 
vedlagte klagevejledning.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje