Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Orientering om, at projekt ’etablering af fjernvarme til udvidelse af Kirkevejen, Lunderskov’ ikke skal miljkonsekvensvurderes.

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af fjernvarme ved Kirkevejen ikke skal miljøkonsekvensvurderes.

Tilbage

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Kolding Kommune truffet afgørelse om, at projekt ’etablering af fjernvarme til udvidelse af Kirkevejen, Lunderskov’ ikke forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke skal miljøkonsekvensvurderes med tilhørende miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen er truffet på baggrund af en miljøscreening og høring af berørte myndigheder og parter jf. § 21 i miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen af projekt ’etablering af fjernvarme til udvidelse af Kirkevejen, Lunderskov’ med tilhørende bilag 1 og 2 findes i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.


Klage- og søgsmålsvejledning

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 13 af 4. januar 2023 om miljøvurdering af planer og projekter og af konkrete projekter (VVM).

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål.

Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?

Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering dvs. onsdag den 10. juli 2024

Hvad er lovgrundlaget?

Miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på Klagenævnets hjemmeside.

Søgsmålsfrist:

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje