Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Hydrologiprojekt Lyngmosen i Sdr. Stenderup Sønderskov skal miljøkonsekvensvurderes

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommunes Miljøvurderingsteam træffer afgørelse om, at Hydrologiprojekt Lyngmosen forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Hydrologiprojektet er således omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Der er foretaget en høring af offentligheden og berørte myndigheder for hvilke oplysninger, der skal indgå i miljøkonsekvensvurderingen. Afgrænsningsnotatet redegør for niveauet for vurderingen af de enkelte miljøparametre herunder datagrundlag og metode, og miljøkonsekvensvurderingerne danner grundlag for den endelige tilladelse til projektet.

Projektet må ikke gennemføres før, der på baggrund af miljøkonsekvensvurderingen er meddelt endelig tilladelse til projektet efter § 25 i miljøvurderingsloven.

Du vil kunne se afgørelsen om miljøkonsekvensvurdering og afgrænsningsnotatet med tilhørende bilag i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

 

Klagevejledning vedr. afgørelser om miljøvurdering af planer og projekter

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og projekter og af konkrete projekter (VVM).

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål.

Hvem kan klage? Ansøger, ejer, miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens ud-fald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klagepor-talen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejled-ning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for bru-gen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, og det vil sige klagen senest d. 21. december 2022 skal være tilgængelige for myndigheden i klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endeligt godkendt klagen.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje