Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Hejlsmindebakken 2, 6094 Hejls

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på Hejlsmindebakken 2, 6094 Hejls

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af nyt enfamiliehus på 206 m2 i 1½ plan på ejendommen matr.nr. 81 Stubbom, Aller beliggende Hejlsmindebakken 2, 6094 Hejls, som ansøgt.
Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• Den eksisterende bolig nedlægges og fjernes senest 1 år efter at den nye er ibrugtaget.
Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens § 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet efterfølgende.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 14. juli 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.
Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 11. august 2023 påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje