Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Folkemødepladsen på Skamlingsbanken

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til etablering af scene på Folkemødepladsen på Skamlingsbanken

Tilbage

Afgørelse 
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af en scene på Folkemødepladsen på ejendommen matr.nr. 6 ap Grønninghoved By, Vejstrup beliggende Skamlingvejen 125, 6093 Sjølund, som ansøgt. 
Landzonetilladelsen offentliggøres den 31. maj 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. 

Klage 
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 28. juni 2023 påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.  

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje