Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Tapsvej 6, 6580 Vamdrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af to udhuse á 161 m2 på Tapsvej 6, 6580 Vamdrup

Tilbage

Afgørelse

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af to udhus á 161 m2 på ejendommen matr.nr. 9a Ødis By, Ødis beliggende Tapsvej 6, 6580 Vamdrup, som ansøgt.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:

• at bygning 2, 3 og 5 (registreret i BBR) nedrives.

Landzonetilladelsen offentliggøres den 2. juli 2024www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 30. juli 2024 påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje