Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse og dispensation på Koldingvej 95, 6040 Egtved

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse og dispensation til delvist nedgravet udhus mv. på Koldingvej 95, 6040

Tilbage

Afgørelse

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af et delvist nedgravet udhus på ca. 90 m2, terrænregulering samt en overdækning på ca. 16 m2 og anvendelsesændring af anneks til stald på ejendommen matr.nr. 72 V. Nebel By, V. Nebel beliggende Koldingvej 95, 6040 Egtved, som ansøgt. Der meddeles samtidig dispensation efter § 65, stk. 1, jf. § 16 (Sø- og åbeskyttelseslinje) i naturbeskyttelsesloven til det ansøgte.

Landzonetilladelsen og dispensationen meddeles på følgende vilkår:

• Hvis ejendommen ikke længere rummer et dyrehold, som nødvendiggør det ansøgte udhus og overdækning, skal de fjernes inden for 1 år efter dyreholdet er ophørt.

Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens §55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet efterfølgende.

Afgørelsen offentliggøres den 8. juli 2024www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. Dispensationen fra søbeskyttelseslinjen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.


Klage

Afgørelse om landzonetilladelse kan inden for 4 uger, senest den 5. august 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Dispensation fra søbeskyttelselinjen kan inden for 4 uger, senest den 5. august 2024 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje