Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Gartnervej 12, 6100 Haderslev

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af shelter på Gartnervej 12, 6100 Haderslev

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til lovliggørelse af shelter 
på ejendommen matr.nr. 122q Stubbom, Aller beliggende Gartnervej 12, 6100 Haderslev som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 16. februar 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 15. marts 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. 
vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje