Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Forslag til spildevandsplantillæg 2018-25 - kloakering ved nyt boligområde Marie Lings Vej, Lunderskov

Miljø, natur og klima Tilbage

Området ønskes ændret til et planlagt separatkloakeret område

Tilbage

I forbindelse med realiseringen af Lokalplan 1.12.5, Ved Storegade, Lunderskov – Et boligområde, matrikel 13e, Nagbøl By, Skanderup, er det nødvendigt at udarbejde et spildevandsplantillæg.

Spildevandstillægget udgør - sammen med den eksisterende spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) - plangrundlaget for gennemførelse af en spildevandskloakering af det nye boligområde, Marie Lings Vej i Lunderskov.  

Der planlægges opført 16 ejendomme, som tæt-lav bebyggelse og parcelhuse.

Spildevandstillæg 2018-25 præciserer kloakoplandet, og hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i lokalplanområdet.

Området er på nuværende tidspunkt delvist separatkloakeret, mens den østlige halvdel ikke er kloakeret.  

 

Med spildevandsplantillægget vedtages det, at den resterende del af området separat-kloakeres, så både spildevand og tag- og overfladevand håndteres af forsyningsselskabet (BlueKolding).

 

Separatkloakeringen gennemføres så:

  • Husspildevand fra områdets boliger tilsluttes offentlig kloak via forrenseanlæg og herfra videre til Kolding Centralrenseanlæg i Agtrup, hvor det tilsluttes inden for renseanlæggets nuværende kapacitet
  • Regnvand fra de enkelte grunde, veje, stier og fællesarealer ledes til offentlig kloak, hvor det forventes forsinket i rørbassin, inden udledningen til Drabæks Mølleå.

 

Tillægget giver det juridiske grundlag til at foretage eventuelle nødvendige arealerhvervelser i forbindelse med etablering af kloakledninger og tekniske installationer

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje